Δὲν μᾶς ἀπειλεῖ κάποιος ἐμφύλιος!!!

Κατ’ ἀρχάς, γιὰ λόγους ἐννοιολογικοὺς καὶ μόνον, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οὐδέποτε στὸν τόπο μας ὑπῆρξε ἐμφύλιος., κατὰ τὴν σύχρονο ἱστορία. Ἐμφύλιος σημαίνει κυριολεκτικῶς ὁ πόλεμος μεταξὺ μελῶν τῆς αὐτῆς φυλῆς. Ἐμεῖς ὅμως δὲν πάσχουμε ἀπὸ κάτι τέτοιο, ἐφ΄ ὅσον, ἀπὸ πλευρᾶς φυλετικῆς, εἴμαστε τὰ πάντα, ποὺ συγκροτοῦν τὸ (κατ’ ἐπίφασιν) Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἀκριβῶς διότι παραμένουμε ἀπόγονοι πολλῶν ἐλληνικῶν φύλων, ὁποιαδήποτε πολεμικὴ σύγκρουσις δὲν συνιστᾶ ἐμφύλιο, παρὰ μόνον πόλεμο.
Ἀλλὰ καὶ ἐπ΄ αὐτοῦ πάλι, καλὸ εἶναι νὰ ξανά-βάλουμε τὰ πράγματα στὴν σωστή τους διάστασιν.
Ἐὰν κι ἐφ΄ ὄσον τελικῶς καταλήξουμε σὲ πολεμικές, μεταξύ μας, συγκρούσεις, αὐτὲς δὲν θὰ εἶναι ἐμφυλιοπολεμικές, ἀλλὰ σκέτο πολεμικές.

Ἐπεὶ δὴ ἤδη λοιπὸν σιγοψιθυρίζεται (ἐκ νέου καὶ γιὰ πολλοστὴ φορά!!!) ἡ πιθανότης ἐμφυλιοπελμικῶν συγκρούσεων…
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκόμη κι ὁ παπαχελᾶς/ΕΛΙΑΜΕΠ/Μπίλντεμπεργκ ἀρθρογραφεῖ ἐπ΄ αὐτοῦ…
Κι ἐπεὶ δὴ πρὸ τῶν διαφόρων γεγονότων προελαύνει ἡ σχετικὴ προπαγάνδα, πρὸ κειμένου νὰ …λειάνῃ μυαλὰ καὶ νὰ «ἐντοπίσῃ» προθύμους γιὰ νὰ τὴν καταπιοῦν …ἀμάσσητη!!!
…ἐπανέρχομαι σήμερα γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμήσω πόσο πολὺ μᾶς ἐπεξεργάζονται ἅπαντες.

Ἂς ξεκινήσουμε ὅμως ἀπὸ τὸν πρόσφατο «ἐμφύλιο», γιὰ τὸν ὁποῖον, στὴν πλειοψηφία μας, ἀγνοοῦμε καὶ τὰ αἴτια καὶ τοὺς σκοπούς.
(Κατὰ τὰ παρακάτω ὅμως ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς «ἐμφυλίους» τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ παρόμοια γεγονότα τοῦ παρελθόντος!!!)
Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.

 • Ὁ «Ἐθνικὸς Διχασμός», δημιούργημα τοῦ βενιζέλου, ποὺ ἐπάνω του ἐστήθη καὶ ὁ πρόσφατος «ἐμφύλιος» εἶναι ἐπίσης μία καλοστημένη παράστασις, πρὸ κειμένου νὰ …«πεισθῇ» ἡ κοινὴ γνώμη καὶ τελικῶς νὰ συρθῇ σὲ μίαν μεγάλη συμφορά, ποὺ ἀκόμη πληρώνουμε ἐμεῖς, ἀλλὰ οἱ ὑπαίτιοι κι ἐμπνευστές της ὄχι μόνον παραμένουν ἐκτὸς «κάδρου», ἀλλὰ ἐπὶ πλέον δοξάζονται ὡς «ἐθνάρχες».
 • Ἀπότοκον τοῦ «Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ» φυσικὰ ἦταν ἡ συμμετοχή μας στὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἡ Μικρασιατικὴ Ἐστρατεία ποὺ κατέληξε ἡ μεγαλυτέρα παγίδευσις (καὶ ἂπαρχὴ μεγάλων δεινῶν) γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς λαοὺς τῆς περιοχῆς γενικότερα. Τὸ χείριστον ὅλων εἶναι πὼς ἀκόμη καὶ σήμερα ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀγνοοῦμε καὶ τὰ αἴτια καὶ τοὺς σκοποὺς καὶ (τελικῶς) τὴν (ἀκουσία ἢ ἐκουσία) συνενοχή μας.
 • Ὁ Β’ Παγκόσμιος ἐστήθη ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους γιὰ νὰ …ἀποσυμφορηθῇ πληθυσμιακῶς ἡ Εὐρώπη (κι ὄχι μόνον), διότι αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ γίνονται οἱ πόλεμοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ νὰ …«αἰτιολογηθῇ» ἡ «ἀνάγκη δημιουργίας» τοῦ Ἰσραήλ.
 • Ὁ διαμοιρασμὸς τοῦ κόσμου μας (λίγο πρὸ τοῦ τέλους τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) ἦταν σαφὴς καὶ τέτοιου ἐπιπέδου, ποὺ «τὰ ὀρφανὰ τοῦ Στάλιν» τελικῶς ἐξυπηρέτησαν (ὄχι πάντα ἐν ἀγνοίᾳ τους) τὸν διαμελισμὸ τῆς χώρας (βλέπε τὶς θέσεις τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θρᾴκη) γιὰ λόγους …«ἰδεολογικοὺς» (μὲ τὸ …ἀζημίωτον, βεβαίως-βεβαίως γιὰ τοὺς πρωταγωνιστές!), ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἕνα ἄλλο, πιὸ …ἄγνωστον σχέδιον, ποὺ σχετίζετο μὲ τὶς σὲ βάθος ἠθικὲς διαβρώσεις μας καὶ τελικῶς τὸν ἐκκομμουνισμό μας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἕναν ἐκκομμουνισμό, ποὺ τελικῶς ἀπὸ σταλινικὸς (ῥωσσοκεντρικὸς ἢ -ἐπὶ τῆς πρὸ κειμένης περιόδου- ῥωσσο-ἐθνοκεντρικὸς) κατήντησε διεθνιστικὸς / τροτσκιστικός, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχεται πλήρως ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους μας τοκογλύφους». (Ὄχι δῆλα δὴ πὼς καὶ ὁ ἄλλος ἦταν ἀνεξέλεγκτος ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους μας τοκογλύφους», ἀλλὰ αὐτὴν τὴν περίοδο τοὺς ἐξυπηρετεῖ μόνον ἡ διεθνιστικὴ ἐκδοχή του.)
 • Ὁ ῥόλος τοῦ Ἰσραήλ, ἂν καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως ἀμυντικὸς/ἐπιθετικὸς γιὰ λόγους ἐπιβιώσεώς του, εἶναι πολὺ βαθύτερος καὶ σχετίζεται μὲ τὶς σημερινὲς ἐξελίξεις στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τῆς Μέσης καὶ τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς. Ὡς θέατρον ἐπιχειρήσεων δέ, ἡ ἐν λόγῳ περιοχή, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἕναν καὶ μόνον σκοπὸ ἐξυπηρετοῦσε καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη (ἐπίσημος) ἀφορμὴ ἢ αἰτία εἶναι γιὰ τὰ …πανηγύρια καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζῃ!!! (Ἀπαντήσεις θὰ ἀναζητήσετε στὴν ἀπωτέρα ἱστορία μας, σὲ κάποιους μύθους -;;;- τοῦ Πλάτωνος καὶ σὲ κάποιες ἄλλες, ἄγνωστες συνήθως, μάχες ποὺ οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν ἀγνοοῦμε.)
 • Ἐν κατακλείδι, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν παραπάνω αἰτίων, τὸ Ἰσραὴλ χρησιμοποιεῖτο καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς …βιτρίνα καὶ ὡς …προωθητικὴ μηχανὴ (ἐλέῳ τοῦ θεοῦ τους!!!) , πρὸ κειμένου νὰ βλέπουμε μόνον ἑβραίους καὶ οὐδέποτε τοὺς ἐμπνευστὲς (καὶ αὐτῆς) τῆς (νέας) τραγῳδίας ποὺ ἐξυφαίνεται γιὰ τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου. 
 • Οἱ «φίλοι μας» οἱ Ἄγγλοι, τὰ ἀπόλυτα δουλικὰ τῶν τοκογλύφων, ἔστησαν ὅλην τὴν μηχανὴ τοῦ προσφάτου ἐμφυλίου, μὲ χρήματα ποὺ ὑπεξῃρεσαν εἴτε ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεία μας εἴτε ἀπὸ τὸν βασιλικὸ χρυσό.
 • Οἱ πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς σκηνοθεσίας κατέληξαν …ζάμπλουτοι!!!
 • Τὰ κορόιδα ποὺ ἔσπευδαν νὰ ὑπηρετήσουν οἱανδήποτε πλευρά, ἁπλῶς κατέληξαν …πτώματα, ὑπηρετῶντας ὅμως πάντα (στὰ μυαλά τους καὶ μόνον!!!) κάποιον μεγάλο σκοπό!!!
 • Αὐτὰ τὰ κορόιδα, μὰ καὶ οἱ ἀπόγονοί τους (ἐμεῖς δῆλα δὴ οἱ χαχόλοι), πληρώσαμε (καὶ πληρώνουμε ἀκόμη) τὸ «μάρμαρο» καὶ σὲ χρῆμα (βλέπε «τὰ ἀναγκαστικὰ πολεμικὰ δάνεια»), μὰ καὶ σὲ λοβοτομὲς (δὲς πόσοι εἶναι ἀκόμη οἱ ὑμνητὲς τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης «πλευρᾶς) ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδον ἀποδομήσεως (κοινωνικῆς, ἠθικῆς, ἐθνικῆς), ἐφ΄ ὅσον «γιὰ τὴν κοινωνικὴ συμφιλίωσιν» ὅλοι ἐργάζονται, ἀρκεῖ βέβαια νὰ χειροκροτοῦμε ἅπαντες τὸ σύγχρονο (διεθνικιστικὸ ἐπὶ τοῦ παρόντος) μοντέλο.
 • Ἡ μὴ ἐνασχόλησις τῶν ἱστορικῶν μὲ τοὺς (πραγματικοὺς) ἐμπνευστὲς καὶ τοὺς (πραγματικοὺς) χρηματοδότες τοῦ προσφάτου «ἐμφυλίου», παρὰ μόνον μὲ τὶς βιτρίνες του, οὐσιαστικῶς δηλώνει συνενοχὴ σὲ ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐφ΄ ὅσον στὴν πλειοψηφία τους συντηροῦν (καί, τελικῶς συνεργοῦν μὲ) τὸ «ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρον» μίας καλοστημένης φάρσας, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, μίας ἀκόμη συνωμοσίας εἰς βάρος μας..
 • Ὅλο τὸ σύστημα ἀπαιδείας ὑπηρετεῖ, κατὰ παρίπτωσιν, τὴν «λογικὴ (τῆς ὑπάρξεως) τοῦ ἐμφυλίου», διότι κάτι τέτοιο λειτουργεῖ ὡς «μαγιὰ» γιὰ νὰ δικαιολογηθοῦν ἐπερχόμενες ἐμφυλιοπολεμικοῦ τύπου) συμφορές. Αὐτὸ καὶ μόνον ἀποδεικνύει πὼς ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα (ἐκτὸς ἀπὸ ἠλίθιοι, ἐφ΄ ὅσον ἀδυνατοῦν νὰ ἐννοήσουν τὸ καλό τους), παρέμεναν καὶ παραμένουν στὴν γραμμὴ ἐξαρτήσεών τους, ἀνεξαρτήτως ἰδεολογιῶν καὶ πάντα μὲ τὸ ἀζημίωτον.

Τί δέν μάθαμε ἀπό ὅλα αὐτά; Δὲν μάθαμε πὼς ἐμφύλιος οὐδέποτε ὑπῆρξε, παρὰ μόνον πόλεμος μεταξὺ φανατικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦσαν -ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους- ληστάρχους καὶ πλιατσικολόγους. Πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν πολεμιστῶν ἦσαν ἁπλῶς ἕνας συνήθης μισθοφορικὸς στρατὸς (ἰδίως ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΔΣΕ), ποὺ εἴτε εἶχε ἤδη λάβη τὸ …κάτι τίς του, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογῇ (στὸν ἑαυτόν του) τὶς σφαγὲς τῶν συμπατριωτῶν του εἴτε ἦσαν τόσο κορόιδα (ναί, ὑπῆρξαν κι αὐτοί!!!), ποὺ ἔσπευδαν νὰ θυσιασθοῦν, τὴν ὥρα ποὺ κάποιοι στὶς πλάτες τους ἔκαναν συμφωνίες κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ πάντα πρὸς ὄφελος τῆς …τσέπης τους.

Γενικότερα, δὲν μάθαμε πὼς μόνον τὸ χρῆμα, ὡς πρόσχημα (καὶ μόνον!!!), ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, εἶναι τὸ μέσον χειραγωγήσεως τῶν μαζῶν, ἐφ΄ ὄσον εἴθισται, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, οἱ μάζες νὰ παραμένουν ἐν πενίᾳ, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχονται καλλίτερα. Τὰ περὶ ἰδεολογιῶν εἶναι γιὰ ἐλαχίστους ἀνοήτους, ποὺ ὅταν συνειδητοποιήσουν τὴν παγίδα ποὺ ἐντός της ἔπεσαν, συνήθως εἶναι τόσο ἀργά, διότι κατέληξαν ἄψυχα …πτώματα!!! (Κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς!!!)

Συνεπῶς; Συνεπῶς ἐμφύλιος, κατ’ ἐμέ, ὄχι μόνον δὲν ὑπῆρξε, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια (τοὐλάχιστον!!!) προπαγανδίζεται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μὲ παραπέμπει σὲ κάτι ἄλλο ποὺ ἐξυφαίνεται εἰς βάρος μας, τὸ ὁποῖον φυσικὰ καὶ θὰ ἔχη τὸν τίτλο τοῦ «ἐμφυλίου» ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα θὰ στοχεύη καὶ σὲ νέες ἐκκαθαρίσεις ἀλλὰ καὶ σὲ νέα -ἀκραία- πλιατσικολογήματα, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν (βάσει τῶν ὑπαρχόντων σχεδιασμῶν) ὡς «ἀναγκαία συνθήκη», πρὸ  κειμένου νὰ «ἀλλάξῃ τὸ πολιτικὸ σύστημα».
(Ἔχουμε ἤδη δημοσιεύση σὲ διάφορες ἀναρτήσεις τὸν σκοπὸ αὐτῆς τῆς μηχανῆς. Παρακάτω θὰ δοθοῦν σχετικοὶ σύνδεσμοι.)

Ἀκριβῶς λοιπὸν ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο ἐκεῖνο οἰκογενειοκρατικὸ σύχρονο οἰκοδόμημα, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ προηγούμενον «αὐτοκρατορικὸ οἰκοδόμημα», ποὺ ὅμως ἀλλάζει διαρκῶς ὀνόματα ἀλλὰ τελικῶς καταλήγουμε μὲ τοὺς ἰδίους ἀπογόνους τῶν ἰδίων σαπροφύτων…
…θὰ ἔλεγα, γιὰ ἀρχὴ νὰ ξεκολλήσουμε τὰ μυαλά μας ἀπὸ αὐτὰ τὰ σενάρια καὶ νὰ διακρίνουμε τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ἐμεῖς δὲν θὰ ἐμπλακοῦμε σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς προσχεδιασμένες παραστάσεις.

Τί πρόκειται νά συμβῇ;
Θὰ ἐξαπολύσουν, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῶν διαφόρων Μ.Κ.Ο. ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς «ἐπενδυτὲς» πρὸ κειμένου νὰ «αἰτιολογηθῇ» μία, μεγάλες ἐκτάσεως, ἐκκαθαριστικὴ μηχανή, γιὰ ἀρχή.

Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας!!!2

Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας!!!3

Τὸν νοῦ μας!!!

Τὸν νοῦ μας (β)!!!

Γιατί θά συμβῆ αὐτό; Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, παρά-ξυπνήσαμε ὡς κοινωνίες.
Καί, ναί, αὐτὸ εἶναι γεγονός. Τὸ γνωρίζουν θαυμάσια τὰ σαπρόφυτα καὶ ἔχουν ἀποφασίση νὰ τὸ σταματήσουν, πρὸ κειμένου οἱ ἐναπομείναντες νὰ ἀκολουθήσουν ἀδιαμαρτύρητα κάθε νέα παρανοϊκότητα, δίχως ἀντιῤῥήσεις.

Μέ τί ὅπλα θά τό ἐπιτύχουν αὐτό;
Γιὰ τὴν ὥρα μὲ τὴν προπαγάνδα ἀλλά, συντόμως καί, μὲ τὸν φόβο.
Ἐὰν δὲν βασιλεύσῃ ὁ φόβος, σὲ ἀπόλυτα ἐπίπεδα, γιὰ νὰ λουφάξουν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἐν δυνάμει, νὰ ἀποτελέσουν σοβαρὲς μορφὲς ἀντιστάσεως (ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ θὰ διαφύγουν τῆς πολὺ στοχευμένης ἐκκαθαρίσεως ποὺ σχεδιάζεται…!!!), δὲν μποροῦν νὰ προχωρήσουν στὸ ἐπόμενον στάδιον, ποὺ λέγεται «ἀπόλυτος μαζανθρωποίησις».

Δὲν μᾶς ἀπειλεῖ τὸ ἰσλάμ…!!!

Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ βέβαια θὰ «ὑποχρεώση» τοὺς (φερομένους ὡς) κρατοῦντες νὰ «λάβουν τὰ μέτρα τους» μὲ νόμους τέτοιους, «ἀντιτρομοκρατικούς», ποὺ στὴν πραγματικότητα θὰ εἶναι ἀπολύτως κατασταλτικοί, γιὰ κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμα, μὰ κυρίως θὰ ἀποτελοῦν τοὺς πυλῶνες ποινικοποιήσεως τῆς ἀνθρωπίνου ἐλευθέρας σκέψεως.

Ἡ ὁλοκλήρωσις δὲ τῆς μαζανθρωποιήσεως θὰ μᾶς ὑποχρεώση, ἅπαντες, νὰ ἀσπασθοῦμε τὴν νέα πανθρησκεία ποὺ τόσο προσεκτικὰ ἑτοιμάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια.
Κι αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω σήμερα, εἶναι εὐκόλως ἐννοούμενα κι ἀντιληπτά, ἐὰν ἐπὶ τέλους, γιὰ λίγο, ἀποποιηθοῦμε τὶς «ἰδεολογίες» μας καὶ ἀποφασίσουμε νὰ ἑστιάσουμε στὸ βάθος τῶν γεγονότων, δίχως κομματικὰ ἢ ἄλλα πρίσματα.
Κι ὅσο γιὰ τὸν «ἐμφύλιο», νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς κάποιοι πληρώνονται (καὶ θὰ πληρωθοῦν) πολὺ καλά, πρὸ κειμένου νὰ σκηνοθετήσουν τέτοιες συνθῆκες, ποὺ γιὰ μερικοὺς ἀκόμη αἰῶνες νὰ τὸν …μνημονεύουμε. Ὅμως πάλι καὶ πάλι θὰ εἶναι κάτι ἐμφυτευμένο ποὺ σκοπό του θὰ ἔχη τὸν ἔλεγχό μας καὶ ὄχι τὴν «ἰδεολογικὴ ἀντιπαλότητα». Πρὸς τοῦτον καὶ ἀπαιτεῖται, ὅσο οὐδέποτε ἄλλοτε, νὰ ἑστιάζουμε στὸ πῶς θὰ ἀποδομοῦμε τὶς κορῶνες τῶν διαφόρων παπαγάλων, στὸ πῶς θὰ ἐνημερώνουμε ἀδιακρίτως καὶ ὄχι στὸ πῶς θὰ ἐντοπίζουμε σημεία τριβῆς μας μὲ τοὺς γύρω μας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐμεῖς εἴμαστε ἀπὸ τὴν μία καὶ οἱ τοκογλῦφοι (μὲ τὰ τσιράκια τους) ἀπὸ τὴν ἄλλην.
Ποιοί εἶναι οἱ περισσότεροι;

Συνεπῶς;
Συνεπῶς τὰ διάφορα παπαγαλάκια ἔπιασαν δουλειὰ πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κοσμάκη, μὲ τέτοιες ὑστερίες, ποὺ τελικῶς θὰ φαντάζη πολὺ «λογικὴ ἐξέλιξις» κάθε ἔγκλημα ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ εἰς βάρος μας. Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη. Ἡ συσκότισις τῶν γεγονότων, μέσῳ τῆς παραπληροφορίας (καί, φυσικά, τοῦ αἵματος) θὰ ἐπέλθη, γιὰ νὰ μᾶς ἀποκρύψη πὼς ἡ «ἀλλαγὴ βάρδιας» ποὺ σχεδιάζεται ἦταν κάτι ἀπολύτως προετοιμασμένον, σὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειές του, μὲ στόχο τὸ νὰ ἀποδεκτοῦμε ὅλοι μας τὶς νέες ἐξελίξεις ὡς κάτι …ἀναγκαῖον.

Καί πῶς νά πάῃ λοιπόν τό μυαλό μας στά ὑπόλοιπα, ἐάν ἐμεῖς θά μιμούμεθα ῥόλους πού μᾶς φοροῦν;
Μά, ἀπὸ τὴν ἄλλην… Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά τά σκύβαλα, ἐάν παίξουμε στά παιχνίδια τους ὁποιονδήποτε ῥόλο;

Ἂς προβληματισθοῦμε ἐπὶ τέλους σοβαρά, διότι ὁ χρόνος ποὺ μᾶς ἀπέμεινε εἶναι ἐλάχιστος.  

Φιλονόη 

ΠΗΓΗ:https://filonoi.gr/2019/11/23/den-mas-apeilei-kapoios-emfylios/
«Ηθελέστα και παθέστα»….

Επιστολή αναγνώστριας…
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ !!!

Από τη στιγμή που δεν έχουμε βγει στους δρόμους και εξακολουθούμε να αράζουμε στον καναπέ να γράφουμε σχόλια το παιχνίδι έχει χαθεί…
Ο εποικισμός της χώρας προ των πυλών.

Δούλευε σκλάβε έλληνα για να πληρώνεις εφορίες, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, εισφορές, ώστε να συντηρείς το κράτος, το οποίο τα δίνει με τη σειρά του (το αίμα σου, τον ιδρώτα σου) σε όλους αυτούς τους … «κατατρεγμένους».

Άσε τον Έλληνα άστεγο στο δρόμο να κοιμάται σε χαρτόκουτα, άσε τον έλληνα επιβάτη ΜΜΜ να σκανάρει εισητήριο και οι 50 γύρω του λάθρο να κοιτάνε ειρωνικά, άσε τον Έλληνα ασθενή που μια ζωή δουλεύει για να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές, να πηγαίνει στα εξωτ. ιατρεία δημ. νοσοκομείου και να έχουν «προτεραιότητα» 100 μουσουλμάνοι που δεν έχουν δώσει στο σύστημα υγείας ούτε μισό ευρώ…

Και μετά σου λένε κράτος ΔΙΚΑΙΟΥ – ποιανού δικαίου;;;
Του κάθε πακιστανού που έχοντας μάθει ότι εδώ όλα τα προβλήματά του είναι λυμένα παρατάει τη δουλειά του (με μηνιαίες απολαβές 40 δολλάρια) και μας έρχεται – και μας κατσικώνεται – και έχει μόνο απαιτήσεις και δικαιώματα;;;

Για το πού θα μείνει, τι θα φάει κλπ.
Σίγουρα δεν ζούμε σε κράτος δικαίου για Έλληνες..!!!

Popi Vasileiou

ΠΗΓΗ
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/11/blog-post_9414.html

ΠΗΓΗ:https://kyklwpas.blogspot.com/2019/11/blog-post_745.html
Η μεταναστευτική εισβολή

Οι μετανάστες δεν ενοχλούν προφανώς τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα που δεν έρχονται ποτέ σε επαφή μαζί τους – ούτε επηρεάζουν τα εισοδήματα τους. Αντίθετα, προβληματίζουν τις φτωχές ομάδες του πληθυσμού – αφενός μεν επειδή μειώνουν ακόμη περισσότερο τους μισθούς ή αυξάνουν την ανεργία τους, αφετέρου λόγω του ότι όλα όσα διαπιστώνονται (βιασμοί, ληστείες κλπ.) συμβαίνουν στις γειτονιές τους. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για χρεοκοπημένες χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες δεν μπορούν να παρέχουν θέσεις εργασίας στους Πολίτες τους, βιώσιμους μισθούς ή σωστές υπηρεσίες – ενώ ήδη ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν υπερβαίνει το κρίσιμο ποσοστό του 10%. Πώς είναι δυνατόν αλήθεια να παρέχεται στους μετανάστες άδεια παραμονής στην Ελλάδα, χωρίς άδεια εργασίας; Δεν είναι αυτονόητο ότι θα κλέψουν, θα ληστέψουν ή θα κάνουν οποιαδήποτε άλλη παρανομία για να επιβιώσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι εγκληματίες;

“Η Τουρκία στέλνει μεθοδικά και συστηματικά στις ελεύθερες περιοχές μετανάστες, δημιουργώντας βαθμηδόν μια ωρολογιακή βόμβα, έτοιμη να εκραγεί. Η Τουρκία στέλνει τόσο από τη θάλασσα όσο και από τα κατεχόμενα παράνομους μετανάστες, οι οποίοι μόλις εισέλθουν στο κυπριακό έδαφος ζητούν άσυλο, ώστε να διασφαλίσουν την είσοδο τους, εξουδετερώνοντας οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το καθεστώς Ερντογάν, σε μια προσπάθεια να αλλοιώσει το δημογραφικό χαρακτήρα των ελευθέρων περιοχών- καθώς των κατεχομένων το πέτυχε με την κάθοδο χιλιάδων εποίκων- στέλνει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη τους ανθρώπους αυτούς. Τους παραχωρεί βίζα διάρκειας τριών ημερών και τους κατευθύνει στη γραμμή Αττίλα και τους διοχετεύει στις ελεύθερες περιοχές. Αυτή η τακτική έχει καταστήσει πλέον την Κύπρο πρώτη χώρα σε αναλογία πληθυσμού που δέχεται μετανάστες με αυτό τον τρόπο και δεύτερη σε απόλυτους αριθμούς μετά την Ελλάδα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι αιτητές ασύλου στην Κύπρο, φθάνουν το 1,8% του πληθυσμού. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2019 έφθασαν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα 3.060 άτομα τα οποία ζήτησαν πολιτικό άσυλο.

Με αυτούς τους αριθμούς (και ρυθμούς) θα υπερβούν το 3,5% του πληθυσμού οι αιτητές ασύλου. Όπως δε ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, αν δει κάποιος την κατάσταση στατικά, χωρίς να υπολογίσει αύξηση ροών, τότε σε πέντε χρόνια θα έχουμε συνολικά 100 χιλιάδες. Τότε η αναλογία πληθυσμού θα είναι ένας προς 8. Το θέμα έχει αχθεί στη Βουλή, όπου προχθές υπουργοί και υπηρεσιακοί ενημέρωσαν τους βουλευτές σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα.

Οι βουλευτές έχουν πλέον συνολική εικόνα για την κατάσταση ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει να καταθέσει νομοσχέδια με μέτρα, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Άμυνας, Δικαιοσύνης στην παρουσία και του Γενικού Εισαγγελέα. Όπως μεταδίδεται στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το πλαίσιο που διέπει τον νόμο του ασύλου, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κύπρου για το θέμα, η επίσπευση διαδικασιών κ.α. Είναι πρόδηλο ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση αυτή. Είναι νησί, μικρή χώρα, μικρός πληθυσμός και η Τουρκία κατέχει τμήμα του εδάφους της.

Είναι σαφές πως άλλο είναι να υπάρχει καλή θέληση, να ανταποκρίνεται το κράτος σε μια ανθρωπιστική κατάσταση και διαφορετικό να αντιμετωπίζει ένα μεθοδευμένο σχέδιο από την Τουρκία, που βάλθηκε να τη βυθίσει πληθυσμιακά. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αντιμετωπίζει το θέμα εκ του μακρόθεν νίπτοντας τας χείρας. Καμία αντίδραση, κανένα μέτρο στήριξης”

Είναι παράδοξο το γεγονός, σύμφωνα με το οποίο όποιος τάσσεται εναντίον της μαζικής μετανάστευσης (ανάλυση) χαρακτηρίζεται αμέσως ως ρατσιστής, ξενοφοβικός ή ακροδεξιός – με αποτέλεσμα να αποσιωπούνται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα προβλήματα που τους έχουν δημιουργηθεί. Εν προκειμένω τα κράτη που έχουν δεχθεί τους περισσότερους μετανάστες, η Γερμανία και η Σουηδία, αγωνίζονται για να συγκρατήσουν τα κύματα βίας που έχουν πλήξει τις κοινωνίες τους – ενώ η απόλυτη ανικανότητα των γερμανικών αρχών να εκτοπίσουν μετανάστες που έχουν προβεί σε εγκλήματα, προκαλεί κυριολεκτικά δέος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη γερμανική BILD ένας παράνομος μετανάστης που έφτασε στη χώρα πριν από είκοσι χρόνια, κατάφερε να αποφύγει την απέλαση του παρά το ότι έχει κατηγορηθεί για 542 εγκληματικές ενέργειες! Η αιτία είναι το ότι οι Αρχές δεν μπορούν να βρουν σε ποιά χώρα θα τον απελάσουν, αφού καμία από αυτές που ανέφερε δεν έχει αποδεχθεί την ιθαγένεια του – ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα του και η αναζήτηση δεδομένων από τα δακτυλικά του αποτυπώματα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Έτσι του επιτρέπουν να κυκλοφορεί ελεύθερος, επειδή η γερμανική κυβέρνηση φοβάται τις αντιδράσεις των αριστερών ΜΜΕ – καθώς επίσης αυτές των διαφόρων ΜΚΟ που έχουν ιδρυθεί για να προστατεύουν τους μετανάστες από τις απελάσεις.

Χρηματοδοτούνται αλήθεια αυτές οι ΜΚΟ από κάποιους ισχυρούς που θέλουν να μετατρέψουν τις ευρωπαϊκές χώρες σε πολυπολιτισμικές, για να ελέγχονται ευκολότερα; Προωθείται η διάλυση της ΕΕ με αφετηρία τις μαζικές εισροές (γράφημα) και ο εποικισμός της με ξένους από την Ασία ή την Αφρική, για να επιβληθεί μία νέα τάξη πραγμάτων; Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά, χωρίς να κατηγορηθεί για διασπορά θεωριών συνομωσίας ή για ρατσιστικό μίσος.

Κατά μία άλλη γερμανική εφημερίδα τώρα, τη WELT, από τις 23.900 απελάσεις που προγραμματίσθηκαν από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 2018, οι 12.800 απορρίφθηκαν για διαφόρους λόγους (πηγή) – ενώ η καγκελάριος αναζητά λύσεις στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Σενεγάλη, όπου την επισκέφθηκε συνοδευόμενη από μία αντιπροσωπεία επιχειρηματιών των κλάδων ηλεκτροδότησης, αυτοματισμού και υποδομών, με στόχο να τους πείσει να επενδύσουν στη χώρα για να σταματήσει η μαζική μετανάστευση των κατοίκων της (πηγή: ZH).

Την ίδια στιγμή όμως, σύμφωνα με μία έρευνα της γερμανικής κυβέρνησης, το 90% των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας (στο οποίο μαχαιρώθηκε ένας νεαρός Γερμανός από μετανάστες και πυροδοτήθηκαν διαδηλώσεις ακροδεξιών-ναζιστικών ομάδων), μπορεί να αποδοθεί στους πρόσφυγες – ενώ στη Σουηδία η μία αναταραχή διαδέχεται την άλλη (άρθρο). Υπενθυμίζουμε εδώ τα εξής:
“O πληθυσμός της Σουηδίας είναι ελαφρά μικρότερος από της Ελλάδας, μόλις στα 9,5 εκ. Αυτό σημαίνει πως τυχόν μαζική εγκατάσταση μεταναστών, μπορεί εύκολα να αλλάξει το κοινωνικό σκηνικό. Φυσικά δεν θα το ακούσει κανείς από Σουηδούς, αφού υπάρχουν αφανείς περιορισμοί σε αυτά που μπορούν να πουν, επειδή βασιλεύει η «πολιτική ορθότητα», η υποχρεωτική, κρύα αβρότητα. Εάν το γεγονός αυτό δεν είναι ανησυχητικό, τότε δεν ξέρω τι άλλο θα ήταν.
Όπως είναι φυσικό, οι πολιτικοί ανέβηκαν αμέσως στο τραίνο της μετανάστευσης. Το λιγότερο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι έχασαν τα μυαλά τους, πως τρελάθηκαν. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να καταλάβω με ποιόν τρόπο θα βοηθούσαν την οικονομία οι πρόσφυγες. Ειδικά σε μία χώρα που είναι φημισμένη για τις παροχές της, χωρίς κανένα κόστος. Οι τζάμπα κοινωνικές παροχές πληρώνονται από τη φορολογία, μην το ξεχνάμε. Πρέπει λοιπόν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι εξτρεμιστικά μεγάλοι φόροι, λόγω των μεταναστών.

Από την άλλη πλευρά, διαβάζω συνέχεια αναφορές για υποθέσεις σωματικής βίας και για βιασμούς γυναικών στη Σουηδία. Για εγκλήματα που διαπράττονται από τους νέους μετανάστες. Σύμφωνα όμως με όσα έχω καταλάβει, απαγορεύεται ακόμη και να μιλήσει κανείς για αυτά. Με βάση όσα έχω μάθει, είναι φανερό πως η κυριαρχούσα συμπεριφορά στη Σουηδία είναι η εξής: «Όλα είναι καλά, τα πράγματα είναι καλά, οι άνθρωποι είναι ευγενικοί«. Όσο για την παρούσα μεταναστευτική κρίση, θα έλεγε κανείς πως οι Σουηδοί επιμένουν να βλέπουν ένα ουράνιο τόξο, εν μέσω ενός κυκλώνα που παρασέρνει τις σκεπές των σπιτιών… εθελοτυφλούν.
Η κρίση αντιμετωπίζεται σαν δοκιμή της ανεκτικότητας. «Πρέπει να σεβόμαστε όλους του ανθρώπους και την κουλτούρα τους«, είναι το σύνθημα που κυριαρχεί. Αυτή η δοκιμή είναι όμως κάτι διαφορετικό. Έχει σχέση με το τι ακριβώς θα συνέβαινε, εάν η κουλτούρα και η κοινωνικότητα μίας χώρας κατασπαραζόταν. Είναι μία δοκιμή για την παγκοσμιοποίηση. Για το τι ακριβώς θα συνέβαινε, εάν μία τεχνητά προκαλούμενη καταναγκαστική μετανάστευση, μαζική, ογκώδης, θα μπορούσε να δημιουργήσει χάος” (πηγή).

Συνεχίζοντας, οι μετανάστες δεν ενοχλούν προφανώς τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα που δεν έρχονται ποτέ σε επαφή μαζί τους – ούτε επηρεάζουν τα εισοδήματα τους. Αντίθετα, προβληματίζουν τις φτωχές ομάδες του πληθυσμού – αφενός μεν επειδή μειώνουν ακόμη περισσότερο τους μισθούς ή αυξάνουν την ανεργία τους, αφετέρου λόγω του ότι όλα όσα διαπιστώνονται (βιασμοί, ληστείες κλπ.) συμβαίνουν στις γειτονιές τους.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για χρεοκοπημένες χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες δεν μπορούν να παρέχουν θέσεις εργασίας στους Πολίτες τους, βιώσιμους μισθούς ή σωστές υπηρεσίες – ενώ ήδη ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν υπερβαίνει το κρίσιμο ποσοστό του 10%. Πώς είναι δυνατόν αλήθεια να παρέχεται στους μετανάστες άδεια παραμονής στην Ελλάδα, χωρίς άδεια εργασίας; Δεν είναι αυτονόητο ότι θα κλέψουν, θα ληστέψουν ή θα κάνουν οποιαδήποτε άλλη παρανομία για να επιβιώσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι εγκληματίες;

Στο σημείο αυτό είναι ίσως σωστό να τονίσει κανείς το θέμα των σχολείων, στα οποία πηγαίνουν τα παιδιά των μεταναστών – όπου δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση συγκριτικά με τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο παραπάνω γράφημα του Economist. Επιγραμματικά εδώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι το ότι, τα παιδιά των μεταναστών τείνουν να συγκεντρώνονται μεταξύ τους – ενώ πηγαίνουν σε σχολεία που βρίσκονται κοντά σε κέντρα μεταναστών ή σε αντίστοιχες γειτονιές. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία, στη Δανία και στη Σουηδία το 70% των παιδιών των προσφύγων πηγαίνουν σε σχολεία που οι μαθητές είναι ήδη κατά 50% μετανάστες – οπότε μιλούν κυρίως τη γλώσσα τους και εμποδίζουν την εκπαίδευση των υπολοίπων.

Χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, είναι άδικο να χαρακτηρίζονται ρατσιστές ή ακροδεξιοί αυτοί που υποφέρουν από το πρόβλημα, σε συνδυασμό με την ανικανότητα της Πολιτείας να το επιλύσει – εκ μέρους εκείνων που δεν τους αγγίζει ή των άλλων που προσπαθούν να διατηρήσουν προσχηματικά την αριστερή τους ιδεολογία με την επίδειξη ευαισθησίας στο μεταναστευτικό, όταν την καταπατούν σε πολλά άλλα, κατά πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Επομένως, όταν τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, οι ελίτ, καθώς επίσης οι προσχηματικά αριστεροί κατηγορούν ως ρατσιστές τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού που υποφέρει τα πάνδεινα από τη μαζική μετανάστευση, απλά λαϊκίζουν.

Κλείνοντας, το μεταναστευτικό αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, ιδιαίτερα των αδύναμων οικονομιών του Νότου που είναι ταυτόχρονα χώρες υποδοχής, το οποίο εάν δεν επιλυθεί θα οδηγήσει σε μεγάλες κοινωνικές εκρήξεις – οπότε δεν βοηθάει να είναι κανείς ευαίσθητος χωρίς να κάνει τίποτα για να το αντιμετωπίσει, ενώ είναι θρασύς λαϊκισμός το να κατηγορεί ως ρατσιστές και ακροδεξιούς αυτούς που επιβαρύνονται περισσότερο.

analyst.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/i-metanasteftiki-eisvoli/
600 ΔΙΣ ΩΣ “ΔΑΝΕΙΑ” ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2019 ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ “ΔΑΝΕΙΑ” ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ.

ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ 600 ΔΙΣ. ΣΤΟ ΦΕΚ 143 28/6/2014 ΑΡΘΡΟ 75 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ: «ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ. ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.»

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΤΑ 600 ΔΙΣ ΩΣ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΝΩΝΕΣΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΦΕΚ 143 28/6/2014)

ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ 4 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ. ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (ΦΕΚ/ΒΙΝΤΕΟ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/23/600-dis-os-quot-daneia-quot-ston-kratiko/
Το Περιβάλλον: ο κόσμος μας, η ζωή μας!

«Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.»

Jacques-Yves Cousteau, 1910 – 1997, Γάλλος ωκεανογράφος & εξερευνητής

«Natura est deus in rebus», δηλαδή: «η φύση είναι ο Θεός στα πράγματα» είχε πει ο Ιταλός μοναχός, φυσικός και φιλόσοφος Giordano Bruno (1548 – 1600). «Deus sive Natura», που σημαίνει: «Θεός ή Φύση», έκανε λόγο ο Ολλανδός φιλόσοφος κι ένας από τους θεμελιωτές του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα, Βento de Spinoza (Μπαρούχ Σπινόζα, 1632 – 1677), εννοώντας ότι εκείνες οι δύο λέξεις, αποτελούν ταυτόσημες έννοιες. Πράγματι! Το περιβάλλον, ως έννοια, αποτελεί αλληλένδετο στοιχείο και συνάμα συνδετικό κρίκο με τη Φύση, την οποία τόση χάρη της παραχώρησε το ανώτερο εκείνο ΟΝ, ο Πανάγαθος που πολύ απλά όλοι μας αποκαλούμε, Θεό! Ποικιλόμορφο, μυστηριώδες, πρωτόγνωρο, ασυνήθιστο, με υπέροχα τοπία, εξαιρετικής κι ασυναγώνιστης ομορφιάς, απέραντους ανεξερεύνητους ωκεανούς, φαντασμαγορικές λίμνες και ποτάμια, με πλούσια χρώματα ικανά να συνθέσουν τον καμβά της αρμονίας και να προωθήσουν τη ζωή και τον άνθρωπο σε άλλο επίπεδο. Όλο αυτό το πανέμορφο φυσικό σκηνικό, σε προϊδεάζει και σε κάνει να αναλογισθείς: ποιος είναι ο αρχιτέκτονάς του; Αυτός ο υπέρτατος σχεδιαστής, που με τις προσωπικές πινελιές του δημιούργησε αυτό το μαγευτικό κι εξωπραγματικό έργο που καλούμε «Περιβάλλον»; Σίγουρα, ο Θεός θα είχε τους λόγους του στο να το κάνει!

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα προβάλλει έντονη κι επιτακτική – όσο ποτέ άλλοτε – η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιστήμη έχει αποδείξει, με πειστικά κριτήρια, ότι η ανθρωπότητα απειλείται από μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές, με αιχμή του δόρατος, την επαπειλούμενη κλιματική αλλαγή. Η κρίση είναι πολυεπίπεδη και αγγίζει σχεδόν όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Η αλματώδης εξέλιξη και πρόοδος της τεχνολογίας σε όλες σχεδόν τις πτυχές του ανθρωπίνου βίου, με τις βαρέων τύπου βιομηχανοποιημένες ζώνες και τη βεβαρυμμένη ρύπανση της ατμόσφαιρας σε παγκόσμιο επίπεδο, τη συσσώρευση πληθυσμού στα ήδη μεγάλα αστικά κέντρα, ενισχύοντας το φαινόμενο της αστικοποίησης (υπεραστικοποίηση), τη ρύπανση των υπόγειων υδροφόρων, ενώ παράλληλα η υπεράντληση υδάτων και η εντατική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, γενετικώς τροποποιημένων σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην άρδευση των καλλιεργειών, η ύπαρξη χιλιάδων ανεξέλεγκτων χωματερών, προσβάλλοντας την αισθητική μας άποψη, τον πολιτισμό και την υγεία μας, η διάβρωση του εδάφους που οδηγεί σταδιακά σε ερημοποίηση και οι ανεξέλεγκτες εξορύξεις που αλλοιώνουν το εδαφικό και υπεδαφικό τοπίο, οδηγούν στην αναγκαστική αναζήτηση προστασίας και διεξοδικών λύσεων. Το περιβάλλον και η προστασία του έχουν αποτελέσει μερικά από τα φλέγοντα θέματα συζήτησης και σκέψης παγκοσμίως, τουλάχιστον στις ευημερούσες κοινωνίες των αναπτυγμένων κρατών. Είναι σίγουρο ότι η ένταση των αποτελεσμάτων της υποβάθμισης του περιβάλλοντος επηρεάζει και θα εξακολουθεί να επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τον καθημερινό μας βίο στο μέλλον.

Οι περισσότεροι συνάνθρωποί μας όμως, σε ότι αφορά τις οικολογικές αλληλεξαρτήσεις μέχρι σήμερα και το μείζον ζήτημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένουν σε μία κατάσταση τρομακτικής άγνοιας, που επιτυγχάνεται σε υψηλό βαθμό με την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σε αρκετούς, δεν έχει καταστεί εφικτή η αντίληψη, ότι με τη συμπεριφορά τους απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι στη Φύση, προδιαγράφουν το μέλλον του πλανήτη μας. Έχουν μεγάλη ευθύνη και υπαιτιότητα για την τέλεση των πράξεών τους, επειδή εκείνες με τη σειρά τους θα έχουν αντίκτυπο – θετικό ή αρνητικό – στο περιβάλλον και σε εμάς τους ίδιους, ως τελικούς αποδέκτες. Η μεγάλη πρόκληση για την ανθρωπότητα είναι να διατηρήσει μία αποδεκτή ποιότητα ζωής, κατάλληλα οργανωμένη και διαμορφωμένη σε ένα ασφαλές αξιακό σύστημα που δε θα λοξοδρομεί, προστατεύοντας παράλληλα τα φυσικά συστήματα, τα οποία μας παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη.

Τι καλείται όμως Περιβάλλον; Πόσο δύσκολο είναι να το ορίσουμε; Τι είναι εκείνο που το κάνει τόσο ιδιαίτερο, τόσο σημαντικό και παράλληλα τόσο επιτακτικά αναγκαίο στο να το προστατέψουμε; Θα μας επηρεάσει σε υψηλό βαθμό η ενδεχόμενη παραμέλησή του από εμάς; Το Περιβάλλον αντιπροσωπεύει μια έννοια εξαιρετικά πλούσια, πολυδιάστατη και πολυσύνθετη, φορτισμένη με επιστημονικές θεωρήσεις αλλά και κοινωνικούς προβληματισμούς, αξιολογικές κρίσεις και ιδεολογίες και γι’ αυτό είναι δύσκολο να οριστεί πλήρως. Τα όρια της έννοιας του περιβάλλοντος είναι κυμαινόμενα. Η άποψη της Καθηγήτριας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών κας Ευγενίας Φλογαίτη συνίσταται στο ότι το περιβάλλον εμφανίζεται ως χώρος ζωής, χώρος διαβίωσης, ένα σύστημα σχέσεων, ένα πολυεπίπεδο πεδίο δράσης, δημιουργίας, παραγωγής, κατανάλωσης, πειραματισμού, μετατροπής, μάθησης, χώρος κοινωνικοποίησης, έκφραση της κουλτούρας, ερέθισμα για αντιδράσεις και συμπεριφορές, αγαθό προς εκμετάλλευση. Πότε ταυτίζεται με τον κοινωνικό περίγυρο πότε, πιο συχνά, με την οικολογία και άλλοτε γίνεται συνώνυμο της φύσης. Συχνά γίνεται προσπάθεια οριοθέτησής του μέσα από προσδιορισμούς, όπως φυσικό, ανθρώπινο, ζωικό, φυτικό, ανθρωπογενές, τεχνητό, αστικό, αγροτικό, ατμοσφαιρικό, υδάτινο, δασικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, νομικό, αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί επί μακρόν, εφόσον τελικά περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις και εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στο Διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη πόλη Aix-en-Provence της Γαλλίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με θέμα «Εκπαίδευση και το Περιβάλλον» το 1972: «Περιβάλλον ορίζεται ως το σύνολο των, σε μία δεδομένη στιγμή, φυσικών, χημικών, βιολογικών απόψεων και κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που μπορούν να έχουν έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα, στιγμιαίο ή με κάποια διάρκεια στους ζωντανούς οργανισμούς και στις ανθρώπινες δραστηριότητες». Σύμφωνα με το Νόμο 1650 του 1986, ο οποίος αποτελεί το βασικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα μας, ως περιβάλλον ορίζεται: «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες». Περιβάλλον λοιπόν, είναι τα πάντα γύρω μας, ολόκληρος ο κόσμος που μας περιβάλλει. Μπορούμε να περιγράψουμε το περιβάλλον ως ένα ανοικτό και δυναμικό σύστημα, δηλαδή μία σύνθετη οντότητα στοιχείων και σχέσεων, συγχρόνως δομημένο και αδόμητο, το οποίο βρίσκεται σε μία διαρκή μεταβολή και ροή. Μέσα στις φυσικές διαδικασίες, όπως συμβαίνει και στις κοινωνικές, ο άνθρωπος είναι διττός, ταυτόχρονα υποκείμενο και αντικείμενο. Στην αναπόσπαστη σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον και στην αμοιβαία επίδραση του ενός πάνω στον άλλο, περιλαμβάνονται όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν το πλαίσιο της ζωής.

Το φυσικό περιβάλλον (που προκύπτει από τον διαχωρισμό του από εκείνο του ανθρωπογενούς), λογίζεται ως εκείνο που έχει δημιουργηθεί από τη Φύση. Μιλώντας για φυσικό περιβάλλον εννοούμε αυτό που πιο απλά ονομάζουμε φύση ή το σύνολο των οικοσυστημάτων στα οποία ο άνθρωπος δεν έχει παρέμβει καθόλου ή έχει παρέμβει ελάχιστα. Φυσικό περιβάλλον είναι το σύνολο των αβιοτικών ή μη βιοτικών (έδαφος, ατμόσφαιρα, νερό, θρεπτικά συστατικά, θερμοκρασία, κλπ) και των βιοτικών παραγόντων (ζώα, φυτά, άνθρωπος, μικροοργανισμοί, μύκητες) που επηρεάζουν και καθορίζουν τη ζωή. Το φυσικό περιβάλλον συγκροτείται από βιοσυστήματα, τα οποία τροφοδοτούνται από την ηλιακή ενέργεια και περιλαμβάνει τα δάση, τα ποτάμια, τα λιβάδια, τις λίμνες, τις θάλασσες και τους ωκεανούς.

Το φυσικό περιβάλλον είναι «αυτοσυντηρούμενο» και «αυτάρκες», δηλαδή έχει την ικανότητα να διαθέτει τους δικούς του, αποκλειστικούς μηχανισμούς στήριξης και αποτελεσματικής διευθέτησης, μέσω ποικίλων βιολογικών και χημικών διεργασιών, όπως και διαδικασιών σταδιακής αναγέννησης. Το φυσικό περιβάλλον είναι οργανωμένο σε οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα, απαρτίζουν τις βασικές λειτουργικές μονάδες του περιβάλλοντος.

Ως οικοσύστημα ορίζεται ένα σύστημα οργανισμών που λειτουργεί σε συνεργασία με το αβιοτικό του περιβάλλον. Περιλαμβάνουν τις κοινότητες των ζωντανών οργανισμών, τις σχέσεις κι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το αβιοτικό τμήμα του περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο γνωστό οικοσύστημα είναι ο πλανήτης μας, που φυσικά περιλαμβάνει όλα τα φυτά και τα ζώα της γης, τα οποία αλληλεπιδρούν με το φυσικό τους περιβάλλον.

Η έννοια του οικοσυστήματος, βέβαια, εφαρμόζεται και σε πολύ μικρότερες κλίμακες. Για παράδειγμα, ένα δάσος, μία λίμνη ή ένα λιβάδι αποτελούν κι αυτά με τη σειρά τους πλήρη οικοσυστήματα, με όλες τις αλληλεπιδράσεις και τις απαραίτητες λειτουργίες που τις διέπουν. Το ίδιο μία έρημος ή ένα πυκνό δάσος (ζούγκλα), Το κάθε ένα από αυτά τα οικοσυστήματα διαθέτει τη δική του οικολογία (από την ελληνική λέξη «οίκος», υποδηλώνοντας ουσιαστικά τη μελέτη των οργανισμών στην οικία τους ή στη βιοκατοικία τους), το δικό τους μείγμα ιδιομορφίας και πολυπλοκότητας μεταξύ ζώντων οργανισμών και άβιας ύλης.

Το φυσικό περιβάλλον μας προσφέρει καταρχήν το «σπίτι», στο οποίο κατοικεί ολόκληρη η σημερινή ανθρωπότητα. Μας προσφέρει, μεταξύ άλλων, τους απαραίτητους φυσικούς πόρους (χλωρίδα, πανίδα, αγροτική γη) για να τραφούμε και να συντηρήσουμε – βιολογικά και πνευματικά – την ύπαρξή μας, τους ενεργειακούς πόρους (φυσικό αέριο, στερεά ορυκτά καύσιμα, ορυκτές πρώτες ύλες) για να κινήσουμε τα τεχνολογικά επιτεύγματά μας, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κτίζουμε τα κτίρια μας και τα μνημεία του πολιτισμού μας, το νερό που πίνουμε, το οξυγόνο που αναπνέουμε, τις υπηρεσίες και τα πολλαπλού τύπου προϊόντα που αποκομίζουμε από οικοσυστήματα των δασών (ξυλεία, αναψυχή, ρύθμιση υδατικού δυναμικού, μείωση εξάπλωσης ραδιενεργού ακτινοβολίας, προστασία κι εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας), από εθνικούς δρυμούς και λοιπές προστατευόμενες περιοχές (αισθητική αγαλλίαση, πάρκα αναψυχής) και την καταλληλότητα που αναδύουν για εμπεριστατωμένη έρευνα και ανάπτυξης καινοτόμων ωφέλιμων αγαθών.

Όλα τα παραπάνω καθίστανται δυνατά από τους φυσικούς πόρους που αυτό διαθέτει, όπου ουσιαστικά είναι οι παραγωγικές εκείνες δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν ή για τον μελλοντικό άνθρωπο θα μπορέσουν, να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών του. Ουσιαστικά το καθετί στο περιβάλλον μας θα μπορούσε να θεωρείται «φυσικός πόρος». Τα βράχια με κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των δρόμων, κτιρίων, αγαλμάτων. Ο άνεμος, η πτώση του νερού, η στασιμότητα του αέρα, το στάσιμο νερό, τα μεταλλεύματα, τα έντομα, μπορεί να θεωρούνται φυσικοί πόροι.

Ο άνθρωπος, ως μέλος της οικόσφαιρας (ως περιγραφή των βιολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών του πλανήτη), συμμετέχει στο περίπλοκο σύστημα των σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνουν το περιβάλλον. Από μόνος του αποτελεί πυρήνα της εξέλιξης και των αλλαγών που υφίσταται η Φύση ανά τους αιώνες. Η αξία που εκπέμπει η Φύση σε εκείνον, θεωρείται ύψιστο ζήτημα, αλλά και μία ευκαιρία στο να κατανοήσει εκείνους τους μηχανισμούς που Το φυσικό περιβάλλον εξασφαλίζει τη σωματική υγεία του, αναζωογονώντας με αυτό τον τρόπο τον οργανισμό του, διατηρώντας και ανανεώνοντας τη σωματική του ευρωστία, ενώ του εξασφαλίζει τη ψυχική του υγεία, απαλλάσσοντάς τον από τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Δεν έχει το άγχος και τις νευρώσεις που προκαλεί ο σύγχρονος πολιτισμός που έγκειται στην τεχνολογία και κατά συνέπεια στον εκφυλισμό του πνεύματος του ανθρώπου, ενώ ξεκουράζει το μυαλό του και χαλαρώνει το νευρικό του σύστημα. Νιώθει ευδιάθετος, χαρούμενος, ξέγνοιαστος, πιο ισορροπημένος και αυθόρμητος. Απομακρύνεται από τον γρήγορο και εντατικό ρυθμό της ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, με συνέπεια να εξασφαλίζει την πνευματική του διαύγεια, τη ψυχική γαλήνη και ηρεμία. Ξεκουράζει τις αισθήσεις του, αναπληρώνει τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, ο φυσικός πλούτος, που τόσο απλόχερα προσφέρει το Περιβάλλον μας, στέκεται η αφορμή ο άνθρωπος να απολαμβάνει την ποιητική ομορφιά της, με αποτέλεσμα να συνθέτει ανώτερη αισθητική αντίληψη και να αφυπνίζει το αίσθημα του ωραίου, του μοναδικού, συνεπάγοντας έτσι μία ιδιάζουσα προσθετική αξία. Προκαλεί τον θαυμασμό, την περιέργεια και τη φιλομάθεια, διευρύνοντας τον ορίζοντα των φιλοσοφικών θεωριών και πλουτίζοντας κατά συνέπεια την σφαίρα των ανθρώπινων γνώσεων. Η φύση πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, γιατί τα φυσικά φαινόμενα και η απαράμιλλης ομορφιάς φυσικά τοπία, προκαλούν το θαυμασμό και το δέος στην ψυχή ενός καλλιτέχνη, αναπτύσσουν τα καλαισθητικά συναισθήματα του ατόμου, τροφοδοτούν τη δημιουργική φαντασία, κεντρίζοντας την καλλιτεχνική του ενσυναίσθηση και εμπνέουν στον άνθρωπο την ευρυθμία και τη συμμετρία, την αρμονία και την αναλογία, την ενότητα και την ποικιλία.

Η ίδια η Φύση επενδύει αποτελεί βασικό παράγοντα πολιτιστικής ανάπτυξης αφού, η επάρκεια των φυσικών πόρων και ο φυσικός πλούτος προσδιορίζουν την οικονομική ανάπτυξη κι ευημερία μίας χώρας και συνεπώς το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων αυτής. Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της χώρας δημιουργεί διαπολιτισμικές γέφυρες επικοινωνίας με τις γείτονες χώρες, διαδίδει την ιστορία της, κοινοποιεί και προωθεί τα έθιμα και τις παραδόσεις της, τις επιδράσεις που έχει δεχθεί, καθώς και τα πολιτισμικά δάνεια που έχει υιοθετήσει.

Οι χώρες μεταξύ τους, με γνώμονα πάντοτε το Περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους του, αναπτύσσουν την καλλιέργεια του πνεύματος και της συλλογικότητάς τους, με το να ανταλλάσουν καινοτόμες ιδέες, τεχνογνωσία, ερευνητικές μελέτες και προγράμματα, στην συνεκμετάλλευση και τη συνεργασία, να εκκολάπτουν την υγιή επιχειρηματικότητα και να αξιοποιούν την πολιτιστική τους κληρονομιά, ώστε να απλώσουν μαζί το σεντόνι του πολιτισμού και της ευγενούς άμιλλας. Μα, το πιο σημαντικό και σπουδαιότερο από όλα αυτά είναι, να εμποτίσει την καλλιέργεια συνείδησης και ομοψυχίας στον πολίτη, για να του εμφυσήσει την αυτογνωσία και να εξασφαλίσει τη δημιουργία εκείνων των ιδανικών συνθηκών που θα του παρέχουν την δυνατότητα της διά βίου ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, με τη ταυτόχρονη αναβάθμιση της προσωπικότητας και την ισχυρή αυτοαντίληψη.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα καλείται να προτείνει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ώστε πρόοδος και ανάπτυξη να καταστούν εφικτές και στο μέλλον, με τη προϋπόθεση να είναι συμβατές με τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρείται πλέον γενικώς αποδεκτό, ότι στο μέλλον η περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε παραγωγικής διαδικασίας.

Διεργασίες και μέθοδοι διαχείρισης θα πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα την εξοικονόμηση των πρώτων υλών και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Απαιτείται, επομένως, μια διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και μίας πάγιου τύπου μεθοδολογίας, έτσι ώστε να υπάρξει μία βαθύτερη κατανόηση των τεχνολογικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που συνθέτουν τον ιστό της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Η συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας σήμερα στηρίζεται σε αναπροσανατολισμό του κυρίαρχου συστήματος αξίων με βάση την έννοια της «βιώσιμης ανάπτυξης».

Πρόκειται για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, στο οποίο: «η οικονομία παραμένει σημαντική αλλά εντάσσεται με ισοτιμία στα ανθρωπογενή συστήματα και τιθασεύεται με την προσγείωση της περιβαλλοντικής της εξάρτησης», όπως επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Π. Μ. Δεκλερής, στο βιβλίο του: «Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος».

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν μπορεί να αγνοήσει το μέγεθος που επιφέρουν οι επιπτώσεις της σύγχρονης ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, πραγματοποιεί μία δυναμική είσοδο στην σταδιακή και μεθοδική εδραίωση μίας περιβαλλοντικής πολιτικής κι ενός άρτιου κι αδιάβλητου νομοθετικού πλαισίου που να την διέπει. Έτσι παρατηρείται ότι ενώ στις ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν υπήρχε καμία αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, σήμερα πλέον, το περιβάλλον τυγχάνει αξιοσημείωτης νομικής προστασίας, κυρίως μέσω ενός πλήθους νομικών διατάξεων του παραγώγου Κοινοτικού Δικαίου.

Οι νομικές διατάξεις για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος έχουν επιβεβλημένο και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Κι αυτό γιατί διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία και τελέσφορες τεχνικές, ώστε να καταστεί εφικτή η ενσωμάτωσή τους, δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα, στο σύνταγμα όλων των κρατών της Ευρώπης. Η σύμπραξη αυτή φανερώνει το υψηλό επίπεδο προσπάθειας, ευγενούς συνεργασίας και συλλογικότητας που καταβάλλεται στο να πάμε ακόμη παραπέρα την ανθρωπότητα και το μεγαλείο του ανθρωπισμού.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου κο Πέτρο Πατρώνο, τα στάδια για τη διαδικασία καταστατικής αναγνώρισης της κοινοτικής περιβαλλοντικής προστασίας είναι η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Ε.Ε.Π, 1987), στην οποία τέθηκαν οι στόχοι της προστασίας του περιβάλλοντος, η προστασία της υγεία του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Με το άρθρο 130 Π της Ε.Ε.Π «η δράση» της κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος στηρίζεται στις αρχές της: α) προληπτικής δράσης, β) της επανόρθωσης των προσβολών κατά προτεραιότητα στη πηγή και γ) ο «ρυπαίνων πληρώνει».

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), όπου απετέλεσε το επόμενο βήμα για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος σε επίπεδο Κοινότητας. Σημαντική της προσθήκη αποτελεί η Αρχή της Ενσωμάτωσης, σύμφωνα με την οποία οι ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελούν απλώς συνιστώσα των άλλων κοινοτικών πολιτικών αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών. Υιοθετείται για πρώτη φορά η επιδίωξη επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και η αρχή της προφύλαξης. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997-99), η οποία ανήγαγε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς της Ε.Ε.

Η νέα συνθήκη ενίσχυσε σημαντικά την άποψη ότι η μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και σε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, αυτή η συνθήκη επέφερε δύο σημαντικές αλλαγές που είναι: α) απαίτηση για υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και β) υποχρέωση ενσωμάτωσης της οικολογικής παραμέτρου στη χάραξη των κοινοτικών πολιτικών. Μέσα από αυτές τις συνθήκες παρατηρούμε την σταδιακή ανάδειξη της περιβαλλοντικής προστασίας και της Βιώσιμης ανάπτυξης σε βασικές – πάγιες πτυχές του Κοινοτικού δικαίου.

Σε διεθνές επίπεδο, δύο νομικά κείμενα θεωρούνται σταθμοί στην ιστορία του Διεθνούς Δίκαιου Περιβάλλοντος από την άποψη ότι προσφέρουν ένα σημαντικό αριθμό αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο για το περιβάλλον, με στόχο τη μελλοντική τους πρακτική εφαρμογή. Πρόκειται για τη διακήρυξη της Στοκχόλμης το 1972 και τη διακήρυξη του Ρίο το 1992.

Η Διακήρυξη της Στοκχόλμης είναι ένα κείμενο «που ενσωμάτωνε τις φιλοδοξίες των λαών του πλανήτη για ένα καλύτερο περιβάλλον» χωρίς όμως να επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις κυβερνήσεις για την εκπλήρωση αυτών των φιλοδοξιών. Η Διακήρυξη της Στοκχόλμης θεωρείται ως ο θεμέλιος λίθος του σύγχρονου Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου. Πολύ σημαντική είναι η αρχή 1 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία: «ο άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία, στην ισότητα και στις επαρκείς συνθήκες ζωής σε ένα περιβάλλον τέτοιας ποιότητας που θα του επιτρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και ευημερία».

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να αποδοθεί και στην αρχή 21 που αναφέρεται στην θεμελιώδη αρχή της κρατικής ευθύνης για διασυνοριακές βλάβες και έχει ενσωματώσει στοιχεία δεσμευτικού δικαίου που περιγράφει τα περιβαλλοντικά όρια της εθνικής κυριαρχίας και κατ’αυτόν τον τρόπο θέτει υπό έλεγχο την επιδίωξη οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης των κρατών. Πολλές αρχές και ιδέες που για πρώτη φορά κατεγράφησαν στη Διακήρυξη της Στοκχόλμης, ενσωματώθηκαν στη συνέχεια, με τη μέθοδο της εναρμόνισης, όχι μόνο στα προοίμια των διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών, αλλά και σε συγκεκριμένες δεσμευτικές διατάξεις καθώς επίσης και στα συντάγματα ή άλλες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου διαφόρων κρατών.

Η Συνδιάσκεψη του Ρίο υιοθέτησε πέντε σημαντικά κείμενα εκ των οποίων τα δύο είναι δεσμευτικά. Πρόκειται για τη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα και τη σύμβαση πλαίσιο για την αλλαγή του κλίματος. Τα μη δεσμευτικού χαρακτήρα κείμενα είναι η Διακήρυξη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η Agenda 21, που αποτελεί το πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των Αρχών της Διακήρυξης και τη δήλωση Αρχών για την προστασία και ανάπτυξη των δασών. Δημιουργείται επίσης και ένας νέο διεθνές όργανο: η Επιτροπή για τη βιώσιμη ανάπτυξη (UN Commission on Sustainable Development), στην οποία τα κράτη μέλη αναφέρονται ετήσια ως προς την πρόοδο που σημειώνουν σε σχέση με την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Η βασική έννοια που διαποτίζει την Διακήρυξη του Ρίο, είναι η «αειφόρος ανάπτυξη», η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές διεθνείς πολιτικές και νομικές συζητήσεις για περιβαλλοντικά θέματα από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όπως εκείνη της Έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (Έκθεση Brundland). Εκτός από τα δύο διεθνή κείμενα που αναφέρθηκαν, ένα πρόσφατο διεθνές κείμενο για το περιβάλλον είναι και η Υπουργική διακήρυξη του Μάλμο (2000), η οποία αναγνωρίζει ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος οφείλεται σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και κυρίως στα μη βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα παραγωγής και ανάπτυξης.

Επίσης αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία που μπορεί να δοθεί στην κοινωνία των ενεργών πολιτών και το σημαντικό και κατευθυντήριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν στην προστασία του περιβάλλοντος οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Επιπρόσθετα, το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, αποτελεί ένα βασικό αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών στην σύγχρονη κοινωνία και ένα Οι πολίτες θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις για τη ζωή τους και το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και κατ’επέκταση να ελέγχουν τη κρατική δράση σε ζητήματα που άπτονται της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Στον Ευρωπαϊκό χώρο, υπάρχουν δύο κύρια νομικής υφής κείμενα που αναφέρονται στο ζήτημα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης.

Το πρώτο αφορά την Κοινοτική Οδηγία 90/313, η οποία κάνει λόγο για την ελεύθερη πρόσβαση στη πληροφόρηση για ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη οδηγία ήδη έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική προστασία. Σκοπός της είναι: η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε πληροφορίες για το περιβάλλον, που τις διαθέτουν οι αρχές του Δημοσίου, η ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών αυτών για την άρτια προστασία του περιβάλλοντος και ο ορισμός των βασικών όρων και προϋποθέσεων παροχής των πληροφοριών αυτών.

Το δεύτερο, αφορά τη Σύμβαση του Άαρχους, που αποτελεί το πρώτο διεθνούς τύπου νομικό κείμενο που ρυθμίζει με αναλυτικό τρόπο και μέθοδο, τη πρόσβαση στην πληροφόρηση για περιβαλλοντικής υφής θέματα, την συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Αναγνωρίζει ως στόχο: «την προστασία του δικαιώματος κάθε πολίτη, της παρούσας και των επερχόμενων γενεών, να ζει σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία του και τη σωστή του διαβίωση».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Σύμβαση προτείνει παρεμβάσεις σε τρεις τομείς που αποτελούν και τους θεματικούς της πυλώνες: να διευκολυνθεί με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, η ολοκληρωμένη πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία που άπτεται του περιβάλλοντος που έχουν οι αρχές του Δημοσίου, ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον και να διευρυνθούν οι όροι πρόσβασης στην δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και επομένως να: λαμβάνουν τα απαιτούμενα νομοθετικά, κανονιστικά και άλλα μέτρα, επιτρέπουν τους υπαλλήλους και τις δημόσιες αρχές να βοηθούν τον πολίτη στην αναζήτηση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής πληροφορίας, ενθαρρύνουν και να προωθήσουν την οικολογική παιδεία του κοινού και να το ευαισθητοποιούν στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αναγνωρίζουν και ενισχύουν, με το απαραίτητο μάρκετινγκ, τις ενώσεις, τις ομάδες και τις οργανώσεις που εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω της συγκεκριμένης Σύμβασης, το περιβάλλον αναγνωρίζεται ως έννομο αγαθό και γίνεται μία ολοκληρωμένη προσπάθεια να προστατευτεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Η ιστορία του ανθρώπου και η ιστορία της φύσης αλληλοδιεισδύουν. Το μέλλον της φύσης συνδέεται με το μέλλον του ανθρώπου και τον βαθμό υπευθυνότητας που εκείνος θα επιδείξει απέναντι σε αυτή. Ο διαλογισμός για τη φύση και τη σχέση του ανθρώπου μαζί της, συνδέεται με μία σωρεία ηθικών και πολιτικών προβλημάτων.

Η ενασχόληση με «το πρόβλημα του περιβάλλοντος και της φύσης», δείχνει ότι δεν είναι τίποτα αυτονόητο στη σχέση μας με τη φύση και είναι πια αναπόφευκτη η επανεξέταση της σχέσης μας προς τη φύση και η αναθεώρηση όλων σχεδόν των πλευρών της κουλτούρας μας. Γνωρίζουμε λίγα από τα μυστικά της και δεν έχουμε ξεδιπλώσει ακόμη όλο το κουβάρι της γνώσης μας και δη της επιστημονικής γύρω από αυτό το μεγαλειώδες δημιούργημα, στο οποίο διαβιούμε και συνυπάρχουμε με άλλα έμβια όντα. Ένα όμως οφείλουμε να ξέρουμε. Το Περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας! Το Περιβάλλον είναι η Φύση και η Φύση είναι ο Θεός. Είμαστε όλοι εμείς! Πρέπει να το προστατέψουμε, το αξίζει!

ΠΗΓΗ:https://www.vimaonline.gr/19/article/a116/stamatis-stulianos-vlahos/33359/to-perivallon-o-kosmos-mas-i-zoi-mas
Πώς να στηρίξω τη μάθηση του παιδιού μου στο σπίτι

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αξία του διαβάσματος στο σπίτι, ειδικά στις ηλικίες του δημοτικού  για τις οποίοι πολλοί θεωρούν πως δεν ωφελεί τα παιδιά πουθενά να ασχολούνται με τα σχολικά τους μαθήματα και στο σπίτι. Οι περισσότεροι ειδικοί πάντως συμφωνούν πως τα οφέλη της ενασχόλησης με τα μαθήματα στο σπίτι είναι τεράστια και ευνοούν όχι μόνο στην επανάληψη της μάθησης αλλά και στην εμπέδωσή της και άρα στην τελική της κατάκτηση.

Παρόλα αυτά το διάβασμα μετά το σχολείο για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας είναι κάτι που οι περισσότεροι μικροί μας φίλοι απεχθάνονται και προσπαθούν να αποφύγουν με κάθε τρόπο. Έτσι εμείς συγκεντρώσαμε κάποιες συμβουλές που θα κάνουν το homework λίγο πιο υποφερτό για τις νεαρότερες ηλικίες ώστε γονείς και παιδιά να καταφέρουν να το κάνουν αναπόφευκτη συνήθεια όταν έρθουν και οι μεγαλύτερες σχολικές τάξεις.

 • Αποφύγετε αν είναι δυνατόν να αναγκάζετε τα παιδιά να ξεκινήσουν το διάβασμα για την επόμενη ημέρα μόλις έχουν επιστρέψει από το σχολείο ή κάποια δραστηριότητα. Επιτρέψτε τους λίγη ώρα, την οποία θα έχετε προκαθορίσει ώστε να μην χαθεί ο έλεγχος, για να ξεχαστούν, να χαλαρώσουν, να κάνουν κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε πως «εργάζονται» όλη μέρα, ακριβώς όπως και εσείς και ο χρόνος χαλάρωσης είναι απαραίτητος.
 • Ένα σνακ και ένας δυναμωτικός χυμός πριν την ενασχόληση με τα μαθήματα προτείνεται από όλους τους ειδικούς. Όπως ακριβώς το αυτοκίνητό σας κι ο εγκέφαλος χρειάζεται καύσιμα για να ανεβεί μία δύσκολη ανηφόρα.
 • Βεβαιωθείτε πως εργάζονται στο κατάλληλο περιβάλλον. Πως κάθονται άνετα χωρίς να υπάρχουν καταστάσεις που τους αποσπούν όπως τηλεοράσεις ή χαριτωμένα αλλά ενοχλητικά μικρά αδερφάκια.
 • Αποφασίστε μαζί από πριν πόση ώρα θα διαρκέσει το διάβασμά τους. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να γνωρίσουν με ακρίβεια πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η υποχρέωσή τους. Αυτό τους κρατάει συγκεντρωμένους και τους δίνει την αίσθηση της αρχής-μέσης και τέλους στη δραστηριότητα με την οποία καταπιάνονται κάτι που μειώνει την γκρίνια και αυξάνει το κίνητρο.
 • Βεβαιωθείτε από την αρχή πως έχουν ό,τι χρειάζονται. Στις μικρότερες ηλικίες η ποικιλία χρωμάτων, μαρκαδόρων, μολυβιών, τετραδίων μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο κίνητρο των παιδιών για διάβασμα.
   

Πάνω απ’ όλα διατηρήστε την ψυχραιμία σας και μπείτε στη θέση τους. Μην ξεχνάτε πως τα προγράμματα των παιδιών είναι υπερβολικά απαιτητικά και η ψυχική τους υγεία πολύ πιο σημαντική από το πόσο καλά θα μάθουν μία γλώσσα ή να λύνουν εξισώσεις. Γι’ αυτό αποφύγετε τις εντάσεις και βελτιώστε την επικοινωνία σας. Θα δείτε ότι όταν τους ακούτε αντί να τους μιλάτε μόνο τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο απλά.  

Πηγή: etsimathainw.gr

ΠΗΓΗ:https://etsimathainw.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BE%CF%89-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9
Ο βήχας μετά από κρυολόγημα πότε είναι ανησυχητικός; Πώς αντιμετωπίζεται;

του Aλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr

Ο βήχας είναι ένα πολύ συχνό πρώιμο σύμπτωμα πολλών νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος ή μπορεί να αποτελεί εκδήλωση παθήσεων άλλων οργάνων. Δεν είναι πάθηση, αλλά σύμπτωμα. Όταν συνοδεύεται από απόχρεμψη (φλέματα), τότε οι παθήσεις που τον προκαλούν περιορίζονται στην αεροφόρο οδό και στους πνεύμονες

Υπάρχουν δύο είδη βήχα, ανάλογα με την ύπαρξη εκκρίσεων ή μη. ´Ετσι, μπορεί να έχουμε: 

1) Ξηρό ή μη παραγωγικό βήχα,

2) Υγρό και παραγωγικό.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο βήχας είναι σύμπτωμα ενός απλού κρυολογήματος που συνοδεύεται με μπούκωμα και δακρύρροια.

Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της Aμερικανικής Πνευμονολογικής Eταιρείας, ο βήχας, ανάλογα με τη χρονική του διάρκεια, χωρίζεται σε οξύ, όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη των 3 εβδομάδων, υποξύ όταν διαρκεί από 3 έως 8 εβδομάδες, και χρόνιο όταν ξεπερνάει το διάστημα των 8 εβδομάδων. Παράλληλα, ο βήχας μπορεί να είναι ξηρός, δηλαδή να μην παρουσιάζει φλέγματα και να νιώθουμε το λαιμό μας να γδέρνεται, ή παραγωγικός, ο οποίος συνοδεύεται από φλέγματα.

Πότε να ανησυχήσω;

– Aν ο βήχας σας διαρκεί πάνω από 3 εβδομάδες και ακόμα περισσότερο αν ξεπερνάει τις 8.
– Aν παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στα χαρακτηριστικά του βήχα, δηλαδή αν ξαφνικά έχετε φλέγματα ή βήχετε πιο συχνά.
– Aν ο βήχας συνοδεύεται, από αίμα πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή άλλα συμπτώματα.
– Aν έχετε κάποιο προϋπάρχον νόσημα, όπως καρδιολογικό ή πνευμονολογικό, καθώς μπορεί να σχετίζεται με το βήχα.
– Aν ανήκετε σε κάποια από τις ευπαθείς ομάδες (καπνιστές, καρδιοπαθείς, ηλικιωμένους, πνευμονοπαθείς) και έπειτα από 2-3 ημέρες δεν υπάρχει βελτίωση. 

Yπάρχει άμεση αντιμετώπιση;

● Aν ο βήχας σας οφείλεται σε ένα κοινό κρυολόγημα, περιοριστείτε στην κατανάλωση νερού, χυμών και σε χλιαρά ροφήματα, για να διευκολύνετε την αποβολή των βλεννών. Tα αποχρεμπτικά μπορεί να μη βλάπτουν, αλλά η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη. 
● Mπορεί να χρειαστεί να κάνετε πλύσεις στη μύτη ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο ρινικό αποσυμφορητικό.
● Aποφύγετε τους κλειστούς χώρους και το συνωστισμό.
● O γιατρός, αν το κρίνει απαραίτητο, θα σας χορηγήσει αντιβηχικά, που όμως δρουν κατασταλτικά και όχι θεραπευτικά. Kαλύτερα όμως να τα αποφεύγετε, ιδίως αν πρόκειται για απλό κρυολόγημα, επειδή ο μηχανισμός του βήχα είναι σημαντικός για την άμυνα του οργανισμού μας.

Yπάρχουν βέβαια και πιο απλές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν βήχα, όπως το να στραβοκαταπιούμε ή το να εισπνεύσουμε ουσίες που ερεθίζουν τους πνεύμονες, όπως χλωρίνη, βενζίνη κ.ά.

Προσοχή
Mην αρχίζετε αντιβιοτικά χωρίς λόγο. Tο συνηθέστερο αίτιο έντονου βήχα είναι οι ιογενείς λοιμώξεις και τα αντιβιοτικά δεν σας προσφέρουν τίποτα.

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2011/02/blog-post_07.html#ixzz666mlqg3Q
Αυτός είναι ο επικίνδυνος ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ που ΈΣΦΑΞΕ τον Αστυνομικό στην Ροδόπη

ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ βετεράνοι ➤Οι Αστυνομικοί από την Ροδόπη έχουν ήδη ταυτοποιήσει οπτικά τον δράστη της ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ επίθεσης από προηγούμενες κινήσεις τους πριν το περιστατικό κοντά στον Ίασμο. 

Ανεπίσημα έδωσαν την φωτογραφία του δράστη την οποία βλέπετε, με την εκτίμηση ότι πιθανώς να έχει φτάσει ήδη στην Θεσσαλονίκη…
Όπου τον δείτε… Μην εμπλακείτε και ενημερώστε ΑΜΕΣΑ τις Αρχές…

Αυτός είναι ο επικίνδυνος ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ που ΈΣΦΑΞΕ τον Αστυνομικό στην Ροδόπη
Αυτός είναι ο επικίνδυνος ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ που ΈΣΦΑΞΕ τον Αστυνομικό στην Ροδόπη

ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ 25ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΕΛΕΝΧΟ. ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

ΠΗΓΗ beteranizhta

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ 1999. ΕΠΕΣΑΝ 450.000 ΒΟΜΒΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ 3.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 6.000 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ! ΣΕΡΒΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΔΑΤΕ;;;; ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΨΕΜΑ “ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ” ΠΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ, ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ. ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ “ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ” ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΕΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SILICON VALLEY KAI EINAI ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1996!

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ… ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ …!!! BEST TV ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ…

“Πρόσφυγας” άσυλο… Σας λένε ψέματα!

Παραδοχή του Τσίπρα δημόσια ότι εκτελούν εντολές εις βάρος του Συντάγματος κ του ελληνικού λαού !

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΠΑΡΟΧΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΚΟ ΕΝΩ ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- &ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ…

ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ 29/4/2018 (κείμενο-βίντεο)

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕΣ…ΔΕΝ ΕΜΑΘΕΣ;;

Η σφαγη των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ πως εκχριστιανιστηκαν οι Ελληνες Διάβασε και φρίξε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/22/aytos-o-epikindynos-ependytis-poy-esfaxe-ton-astynomiko/
Στοιχεία-σοκ από τον ΟΑΕΔ: Εκρηκτική αύξηση της ανεργίας κατά 8,5%! – Σχεδόν στο 1 εκατ. οι άνεργοι

Με «πήλινα πόδια» η ελληνική οικονομία βυθίζεται στην ύφεση – Λεφτά υπάρχουν αλλά για τους αλλοδαπούς

Πλήρως απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που δίνει ο ΟΑΕΔ για την ανεργία, δείγμα ότι η ελληνική οικονομία, όχι μόνο δεν βγαίνει απο την κρίση, αλλά αντίθετα βυθίζεται όλο και περισσότερο στη δίνη της ύφεσης και του τεράστιου εξωτερικού χρέους.

Σε 915.516 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Οκτώβριο του 2019, έναντι 843.154 ατόμων τον Σεπτέμβριο του 2019 (ποσοστιαία μεταβολή 8,58%) και 844.710 ατόμων τον Οκτώβριο του 2018 (8,38%), σύμφωνα με τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον Οκτώβριο του 2019.

Από τα 915.516 άτομα, 484.664 (ποσοστό 52,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 430.852 (ποσοστό 47,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 330.232 (ποσοστό 36,07%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 585.284 (ποσοστό 63,93%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), τον Οκτώβριο του 2019, ανήλθε σε 67.684 άτομα.

Από αυτά, 65.389 (ποσοστό 96,61%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 2.295 (ποσοστό 3,39%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 22.682 (ποσοστό 33,51%) και οι γυναίκες σε 45.002 (ποσοστό 66,49%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Οκτώβριο του 2019 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανήλθε σε 105.165 άτομα, από τα οποία οι 95.941 (ποσοστό 91,23%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 9.224 (ποσοστό 8,77%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.032 (ποσοστό 41,87%) και οι γυναίκες σε 61.133 (ποσοστό 58,13%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 84.930 (ποσοστό 80,76%) είναι κοινοί, 1.837 (ποσοστό 1,75%) είναι οικοδόμοι, 9.224 (ποσοστό 8,77%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.542 (ποσοστό 1,47%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 7.472 (ποσοστό 7,11%) είναι εκπαιδευτικοί και 160 (ποσοστό 0,15%) είναι λοιποί.

Φτώχεια και ανεργία για τους Έλληνες επιδόματα για τους αλλοδαπούς

Κατά τα άλλα η κυβέρνηση φροντίζει  μήπως οι αλλοδαποί αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα.

Έτσι καταβολή επιδόματος ενοικίου έως 12 μήνες και έως 630 ευρώ και εφάπαξ βοηθήματος έως 1.490 ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα, που υλοποιείται με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς οι οποίοι έτσι θα διευκολυνθούν για να ενταχθούν στην χώρα μας!

Πρόκειται για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για την ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/823869_stoiheia-sok-apo-ton-oaed-ekriktiki-ayxisi-tis-anergias-kata-85
ΣΚΗΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ(ΑΡΚΑΣ) 23/11/2019

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.352594344876734/1746106355525519/?type=3&theater
ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑ 23/11/2019

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.352594344876734/1746441672158654/?type=3&theater
Ασυλία ζήτησε ο Παππάς στη μήνυση Δημάδη!

Δημόσια ανακοίνωση αποδοκιμασίας κατά του πρώην Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά εξέδωσε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου των ΗΠΑ με σημείο αναφοράς την αποκάλυψη ότι ο πρώην Υπουργός επικαλέστηκε ασυλία για να γλιτώσει από την μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που κατέθεσε εναντίον του ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης για τα γεγονότα στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2016.

Υπενθυμίζεται ότι το 2016 το ΑΠΕ, διευθυνόμενο τότε από τον Μιχάλη Ψύλλο με πολιτικό προϊστάμενο το Νίκο Παππά, είχε δημοσιεύσει την ψευδή- όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια- είδηση ότι ο Θάνος Δημάδης είχε συλληφθεί στη Νέα Υόρκη από τη αστυνομία για ψευδή δήλωση ταυτότητας και πλαστογραφία και ότι μάλιστα είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος και ότι οι αμερικανικές αρχές επρόκειτο να τον διώξουν ποινικά και να τον απελάσουν. Μάλιστα ο τότε σύμβουλος του Νίκου Παππά και πρώην εκδότης της Εφημερίδας το ΧΩΝΙ είχε υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει την νομική διαδικασία εναντίον του δημοσιογράφου καθώς και ότι ο ίδιος ο κ. Χριστοφορίδης είχε δώσει κατάθεση στις αμερικανικές αρχές.

Όλα αυτά διαψεύστηκαν όταν ο Εθνικός Κήρυκας δημοσίευσε το περιεχόμενο αποχαρακτηρισμένων εγγράφων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τα οποία απέδειξαν ότι ο Θάνος Δημάδης ούτε συνελήφθη ούτε κατηγορήθηκε ποτέ από τις αμερικανικές αρχές για κανένα αδίκημα αλλά ότι παρακολουθούσε τον Νίκο Παππά μεταμφιεσμένος κάτι που αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή ο ίδιος ο δημοσιογράφος. Ο Δημάδης κατέθεσε αγωγές κατά σειράς ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένου και του ΑΠΕ και του πρώην Διευθυντή του Μιχάλη Ψύλλου ο οποίος βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου.

Διαβάστε το δημοσίευμα του Εθνικού Κήρυκα εδώ

Όμως ο Νίκος Παππάς κατέθεσε στην Βουλή υπόμνημα για να μην αρθεί η ασυλία και έτσι να μην διωχθεί για συκοφαντική δυσφήμηση κατόπιν της μήνυσης του δημοσιογράφου.

Η Ένωση των Ξένων Ανταποκριτών στις ΗΠΑ με ανακοίνωσή της καταγγέλλει τον πρώην Έλληνα Υπουργό Νίκο Παππά ότι παραμένει ατιμώρητος για τις πράξεις του κατά της ελευθερίας του τύπου.

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση στα αγγλικά.

Την ίδια ώρα ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης με έτερη ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι κοινοποίησε καταγγελία του προς τη νέα πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κατά της υπαλλήλου Αθανασίας Παπατριανταφύλλου η οποία φέρεται πως ήταν η συγγραφέας του ψευδούς τηλεγραφήματος του ΑΠΕ όπως είχε αποκαλύψει ο εκδότης του Εθνικού Κήρυκα και σημερινός υφυπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Διαματάρης. Το ΑΠΕ είχε αποδώσει το τηλεγράφημα περί σύλληψης και ύπαρξης police report για τον Θάνο Δημάδη από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) σε πηγές που επικαλέστηκε από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, που όμως διέψευσαν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Εν τω μεταξύ ο πρώην εκδότης της εφημερίδας ΧΩΝΙ που ισχυρίζεται ότι πλαστογραφήθηκε η υπογραφή του στη μήνυση που καταθέτει εναντίον του ο Θάνος Δημάδης, είναι βέβαιο ότι θα κληθεί να εμφανίσει την κατάθεση που ισχυρίστηκε ότι έδωσε στις Αμερικανικές αρχές για την υπόθεση πλαστογραφίας στη Νέα Υόρκη αφού τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα καταγράφουν ότι κανένα αδίκημα τέλεσε ο δημοσιογράφος κατά το ρεπορτάζ του για τις βόλτες του πρώην Υπουργού Παππά επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης ετοιμάζει και νέα αγωγή κατά του πρώην εκδότη της εφημερίδας “ΧΩΝΙ” για e-mail που όπως αποκαλύφθηκε είχε στείλει ο κ. Χριστοφορίδης εκ μέρους του πρώην Υπουργού Νίκου Παππά στο Bloomberg με το οποίο ζητούσε να μην συνεργαστούν με τον Δημάδη. Το Bloomberg προώθησε πρόσφατα το e-mail στον Δημάδη ενημερώνοντας τον και εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τόσο τον πρώην Υπουργό κ. Παππά όσο και τον πρώην σύμβουλό του κ. Χριστοφορίδη.

Δείτε αποσπάσματα από το σχετικό e-mail του κ. Χριστοφορίδη στο Bloomberg όπως τα δημοσίευσε ο Δημάδης.

ΠΗΓΗ tomanifesto.gr 6 Σεπτεμβρίου 2019

Εγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαψεύδουν ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ – Μήνυση Δημάδη κατά Παππά

Εκπομπή της ΕΡΤ παρουσίασε μαντράχαλους πακιστανούς ως… «ασυνόδευτα προσφυγόπουλα»!

ΔΕΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Παραδοχή του Τσίπρα δημόσια ότι εκτελούν εντολές εις βάρος του Συντάγματος κ του ελληνικού λαού !

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SILICON VALLEY KAI EINAI ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1996!

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ… ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ …!!! BEST TV ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ…

“Πρόσφυγας” άσυλο… Σας λένε ψέματα!

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΠΑΡΟΧΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΚΟ ΕΝΩ ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- &ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ…

ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ 29/4/2018 (κείμενο-βίντεο)

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕΣ…ΔΕΝ ΕΜΑΘΕΣ;;

Η σφαγη των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ πως εκχριστιανιστηκαν οι Ελληνες Διάβασε και φρίξε

ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΣ ΑΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗΣ ;;;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/23/asylia-zitise-o-pappas-sti-minysi-dimadi/?fbclid=IwAR1qGVSEBJQsO4SmdmxpsgCL2jd0FwqkpkcUs4Fb2acq5lwMUOT1_bBhoQo
Εγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαψεύδουν ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ – Μήνυση Δημάδη κατά Παππά

ΒΟΣΤΩΝΗ. Αποχαρακτηρισθέντα (declassified) έγγραφα της Υπηρεσίας Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσημα επικυρωμένα με σφραγίδα γνωστή ως Apostille, και με αριθμό υπόθεσης F2017050 (Freedom of Information Act Case No. F2017050), διευκρινίζουν τα γεγονότα της γνωστής υπόθεσης που μεταδόθηκε από το «Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» («ΑΠΕ-ΜΠΕ») με πρωταγωνιστές δύο Ελληνες δημοσιογράφους τον Σεπτέμβριο του 2016 στη Νέα Υόρκη. Τα αποχαρακτηρισθέντα έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση του «Εθνικού Κήρυκα».

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το επεισόδιο ανάμεσα στην κυβερνητική αποστολή και τους κυρίους Θάνο Δημάδη και Δημήτρη Σουλτογιάννη, οι οποίοι ήταν τότε ανταποκριτές των τηλεοπτικών σταθμών των Αθηνών, «Alpha» και «Star», αντίστοιχα.

Ο κ. Δημάδης μάλιστα ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση κατά του τότε υπουργού Επικρατείας, κ. Νίκου Παππά για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του «ΑΠΕ-ΜΠΕ» στις 18 Σεπτεμβρίου 2016, το οποίο είχε συνοδευτεί από επιβεβαιωτική δήλωση «αποδοκιμασίας» του τότε υπουργού Επικρατείας κ. Νίκου Παππά, αμφότεροι οι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) για πλαστογραφία και ψευδή δήλωση ταυτότητας προς τις αμερικανικές αρχές, πως αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και πως επρόκειτο να βρεθούν αντιμέτωποι με την άσκηση δίωξης από τις αμερικανικές Αρχές.

Επιπλέον η ΕΡΤ είχε μεταδώσει ότι οι δύο δημοσιογράφοι είχαν συλληφθεί από το FBI, ενώ άλλα Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδος μετέδωσαν ότι οι κύριοι Δημάδης και Σουλτογιάννης λόγω των ποινικών διώξεων εις βάρος τους βρίσκονταν αντιμέτωποι με φυλάκιση και απέλαση από τη χώρα.

Επίσης, το «ΑΠΕ-ΜΠΕ» λίγες ημέρες αργότερα υπερασπίστηκε το τηλεγράφημά του περί σύλληψης των δύο προαναφερθέντων δημοσιογράφων και επέμενε ακόμα στην ύπαρξη Αστυνομικής Εκθεσης -police report- για τους δύο δημοσιογράφους εμφανίζοντας το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης -το NYPD- ως πηγή της πληροφόρησής του.

Ο πρόσφατος αποχαρακτηρισμός των απορρήτων εγγράφων της Υπηρεσίας Διπλωματικής Ασφάλειας (DS) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία διενήργησε τον έλεγχο των στοιχείων των δύο δημοσιογράφων έξω από το ξενοδοχείο «Westin Hotel Grand Central» κατόπιν αιτήματος της ελληνικής αποστολής, επαναφέρει την υπόθεση στην επικαιρότητα και δίνει διαφορετική εικόνα και περιγραφή των γεγονότων από εκείνη που είχαν παρουσιάσει το «ΑΠΕ-ΜΠΕ», η ΕΡΤ και άλλα Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδος.

Σε επικοινωνία του «Ε.Κ.» με τον κ. Θάνο Δημάδη, δήλωσε, πως «όπως αποδεικνύεται από τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το σημερινό παρακρατικό καθεστώς στην Ελλάδα ενορχήστρωσε τον Σεπτέμβριο του 2016 τον διασυρμό μου με fake news τα οποία γυρίζουν σήμερα μπούμερανγκ στους εμπνευστές και διακινητές τους.

Με τη συνδρομή των αμερικανικών αρχών, oδηγώ τους συκοφάντες μου στη Δικαιοσύνη, και συνεχίζω να πορεύομαι με τα όπλα που μου δίνουν η ηθική μου, οι σπουδές μου, και η πίστη μου στην αλήθεια. Σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Επικρατείας κ. Παππά, γνωστοποιώ ότι του έχω καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση».

Σύμφωνα με τα σχετικά αποχαρακτηρισθέντα («declassified») έγγραφα που δημοσιεύει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα ο «Εθνικός Κήρυκας», αποκαλύπτεται ότι την επόμενη ημέρα, Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, της εξακρίβωσης των στοιχείων των δύο δημοσιογράφων που προκάλεσε η ελληνική αποστολή, η τελευταία ζητάει από τους αξιωματούχους του DS να της χορηγήσουν Αστυνομική Εκθεση -police report- για τους δύο δημοσιογράφους.

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 και ενώ το «ΑΠΕ-ΜΠΕ» είχε ήδη μεταδώσει ανακριβώς την είδηση περί σύλληψης των δύο δημοσιογράφων, η ελληνική αποστολή έλαβε από τους αρμόδιες αμερικανικές Αρχές την απάντηση ότι δεν υπάρχει Αστυνομική Εκθεση -police report- αφού δεν υπάρχει σύλληψη των δύο δημοσιογράφων. Διευκρινίζεται πως οι αμερικανικές Αρχές προβαίνουν στην σύνταξη Εκθεσης -police report- μόνο όταν υπάρχει καταγραφή παράνομων πράξεων που διενεργούνται για άτομα (subjects) που τελούν υπό έλεγχο των αμερικανικών αστυνομικών Αρχών.

Το DS έστειλε στην ελληνική αποστολή ανεπίσημη απάντηση που περιλαμβάνει τα πραγματικά γεγονότα όπως τα κατέγραψαν οι αμερικανικές Αρχές και τα οποία όπως προκύπτει ήταν αντίθετα από τα όσα μετέδωσε το «ΑΠΕ-ΜΠΕ», η ΕΡΤ, και άλλα Μέσα Ενημέρωσης και τα οποία είχε επιβεβαιώσει εμμέσως με δήλωσή του ο τότε υπουργός Επικρατείας κ. Νίκος Παππάς.

Από τα αποχαρακτηρισθέντα έγγραφα προκύπτει ότι ο κ. Θάνος Δημάδης και ο συνάδελφός του κ. Δημήτρης Σουλτογιάννης ούτε συνελήφθησαν για πλαστογραφία, ούτε πλαστογράφησαν, ούτε δήλωσαν ψευδή ταυτότητα στις αμερικανικές Αρχές, ούτε ήταν μεταμφιεσμένοι όταν τους ζητήθηκε η εξακρίβωση των στοιχείων τους, ούτε αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ούτε αντιμετώπισαν τον κίνδυνο διώξεων από τις αμερικανικές αστυνομικές αρχές, ούτε την απειλή φυλάκισης ή απέλασής τους όπως είχαν μεταδώσει Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του DS που κατέγραψαν τα πραγματικά γεγονότα η ελληνική αποστολή θεώρησε τους δύο δημοσιογράφους ύποπτους επειδή περνούσαν την ώρα τους «χασομερώντας» (όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα) στο καφέ του ξενοδοχείου.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους «και τα δύο άτομα ισχυρίστηκαν ότι είναι εργαζόμενοι σε ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια με αντικείμενο να κάνουν ρεπορτάζ για τους Ελληνες Υπουργούς στη Νέα Υόρκη. Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι είναι ξένοι ανταποκριτές…».

Μάλιστα στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα καταγράφεται ότι η ίδια η ελληνική αποστολή παραδέχτηκε ότι «γνωρίζει τον κ. Δημάδη ως πολύ γνωστό δημοσιογράφο στην Ελλάδα» («…Οι Ειδικοί Εκπρόσωποι της Διπλωματικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (DS) συναντήθηκαν με τον … από την ελληνική αποστολή, ο οποίος δήλωσε ότι αναγνωρίζει τον κ. Δημάδη ως έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο από την Ελλάδα αλλά ότι το κανάλι στο οποίο εργάζεται είναι αντίστοιχο με το παπαράτσι στυλ του αμερικανικού δικτύου ΤΜΖ…»).

Και το πιο σημαντικό απ’ όλα, το οποίο φυσικά αποσιωπήθηκε από τον υπουργό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά και την εν λόγω μερίδα των ΜΜΕ, είναι ότι στην κάμερα του κ. Θάνου Δημάδη πράγματι βρέθηκε φωτογραφικό υλικό με επίσημα μέλη της ελληνικής αποστολής να κάνουν ψώνια στο Μανχάταν («…Η κάμερα και οι φωτογραφίες ελέγχθηκαν, επιπλέον φωτογραφίες στυλ παπαράτσι βρέθηκαν με μέλη της ελληνικής αποστολής να κάνουν ψώνια στη Νέα Υόρκη….»).

Σε άλλο σημείο της εσωτερικής τους αλληλογραφίας επίσης, τα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επαναλαμβάνουν με δήλωσή τους ότι «Ειδικοί εκπρόσωποι της Διπλωματικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν συνέλαβαν τον κ. Θάνο Δημάδη και τον συνάδελφό του από το ‘Star Channel’ στις 17 Σεπτεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Westin της Νέας Υόρκης κατά την διάρκεια της 71ης Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών. Σας παραπέμπουμε στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης να επιβεβαιώσετε ότι τα δύο άτομα δεν συνελήφθησαν από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή».

Εν τω μεταξύ, η ΕΡΤ είχε προσθέσει στο τηλεγράφημα του «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ότι οι δύο δημοσιογράφοι συνελήφθησαν από το FBI, ενώ άλλα Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι συνελήφθησαν από τις αμερικανικές Αρχές για πλαστογραφία και ψευδή δήλωση ταυτότητας, ότι διώκονται ποινικά και βρίσκονται αντιμέτωποι με φυλάκιση ή ακόμα και απέλαση από τις ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι αυτό το τηλεγράφημα του «ΑΠΕ-ΜΠΕ» αφορούσε δύο δημοσιογράφους ελληνικών καναλιών («Alpha» και «Star») τα οποία τότε είχαν μείνει χωρίς άδεια λόγω του αντισυνταγματικού -όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων- διαγωνισμού του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Νίκου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες, κατέστησε τη συγκεκριμένη «είδηση» μείζον πολιτικό και δημοσιογραφικό γεγονός στην Ελλάδα επί σειρά ημερών.

Ο «Εθνικός Κήρυκας» από την πρώτη στιγμή που διαδόθηκε το δημοσίευμα του «ΑΠΕ-ΜΠΕ», είχε ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να έλθει σε επικοινωνία με τους δυο δημοσιογράφους, κ. Θάνο Δημάδη και κ. Δημήτρη Σουλτογιάννη καθότι δεν είχε συμπεριληφθεί η δική τους τοποθέτηση για τα γεγονότα στο δημοσίευμα του «ΑΠΕ-ΜΠΕ».

Μάλιστα, ήταν η μόνη εφημερίδα που εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοπιστία της σχετικής είδησης που μετέδωσε το «ΑΠΕ-ΜΠΕ» και άλλα ΜΜΕ περί σύλληψης και παράνομων πράξεων εκ μέρους των δύο δημοσιογράφων, αφού η Αστυνομία της Νέας Υόρκης διέψευδε την είδηση περί σύλληψης και διάπραξης αδικημάτων εκ μέρους τους, καθώς επίσης και για την ύπαρξη Αστυνομικής Εκθεσης -policereport-.

Περίπου δέκα ημέρες αργότερα, ο «Ε.Κ.» απεκάλυψε ότι το τηλεγράφημα του «ΑMΠΕ» για τους δύο δημοσιογράφους «ήταν μία κατά ‘παραγγελία’ δουλειά, γραμμένο από μη επαγγελματία δημοσιογράφο με προφανή στόχο να χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση ως βάση για επίθεση ενάντια στους καναλάρχες (…)». Συγκεκριμένα, ο «Ε.Κ.» αποκάλυψε ότι «το τηλεγράφημα γράφτηκε από υπάλληλο του Γραφείου Τύπου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει -για μια ακόμα φορά- πώς αντιλαμβάνεται την λειτουργία των ΜΜΕ οι κυβέρνησεις. Αλλά και την παντελή αδιαφορία της στις συνέπειες που η παραποίηση και μεγιστοποίηση του θέματος θα είχε στους δημοσιογράφους».

ΠΗΓΗ  ekirikas.com Του Θεοδώρου Καλμούκου 29 Απριλίου, 2018

σχολιο συνταξης: ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ “ΦΕΡΕΓΓΥΑ” ΕΙΝΑΙ ΤΟ “ΑΠΕ-ΜΠΕ” ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ “ΕΙΔΗΣΕΩΝ” ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ. ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΛΑΜΠΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ. ΒΕΒΑΙΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ε.ΣΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΣΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΧΑΘΟΥΝ.

ΔΕΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Παραδοχή του Τσίπρα δημόσια ότι εκτελούν εντολές εις βάρος του Συντάγματος κ του ελληνικού λαού !

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SILICON VALLEY KAI EINAI ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1996!

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ… ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ …!!! BEST TV ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ…

“Πρόσφυγας” άσυλο… Σας λένε ψέματα!

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΠΑΡΟΧΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΚΟ ΕΝΩ ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- &ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ…

ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ 29/4/2018 (κείμενο-βίντεο)

ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕΣ…ΔΕΝ ΕΜΑΘΕΣ;;

Η σφαγη των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία! ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ πως εκχριστιανιστηκαν οι Ελληνες Διάβασε και φρίξε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/23/eggrafa-steit-ntipartment-diapseydoyn-ape-mpe-ert/?fbclid=IwAR3mn4P5FdM71nivLZG7meiYaKCglDqJIB46VkQdFHc-c99xY4hTgjLYffo